އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިމާރާތްކުރި "މުހައްމަދު ގާސިމް ޕްރީސްކޫލް" ނައިބު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ސްކޫލް ދަރިވަރަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން

ވަޒީފާގެ ފަހަތުން ދުވުމުގެ ބަދަލުގައި ވިސްނަންވީ އީޖާދީ ވިސްނުންތައް ތަރައްގީކުރަން: ރައީސް

ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް މީހުން ޝައުގުވެރި ނުވާ ސަބަބުތައް ހޯދަން އިލްމީ ދިރާސާއެއް ކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ވަގުތީ ޓީޗަރުން ދަނީ އިތުރުވަމުން، ހައްލު ނުހޯދައިފިނަމަ ބިރު ބޮޑު: ރައީސް

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ޓީޗަރުންގެ އަގު ވައިބަރު މެސެޖާއި ފިނިފެންމަލާއި ކުރެހުމުގައި، ގަދަރާއި އިހުތިރާމު ކަފުނުގައި!

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު

ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް މަދަހަ ކީ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝިއަލް މީޑިއާ ކެކެނީ

1

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކޮލަމާފުށީ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ސީއެޗްއެސްއީގެ އިސްލާމް ޓީޗަރު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

މޮނީޓަރިންގައި އޮތް ނަމަވެސް އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގައި މާދަމާ ކިޔެވުން ފަށަނީ

6 ...