އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ޓީޗަރުންނަށް ހިލޭ ކޯސްތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ ޓީޗަރުންގެ ސަލާމަތަށް ހުރަސްއެޅޭ: އެޑިއުކޭޝަން

ސްކޫލުގައި "އިންޑިއާ އައުޓް" ޖެހުމަކީ ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެ، ފުނަދޫ ކައުންސިލުގެ ތުހުމަތު ސަރުކާރަށް

2

ވިލާ ހައިސްކޫލުގައި ފުރަތަމަ ހަފުތާ ކިޔެވައިދެނީ އޮންލައިންކޮށް

އޯލެވެލްގެ ލޭޓް އެންޓްރީ އެޕްލިކޭޝަން ދޫކޮށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

21 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަށްފަހު ދެވަނަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

ގްރޭޑް 8-1ގެ ދަރިވަރުން ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭނީ މަދުވެގެން 2 ދުވަހު

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

90 ޕަސެންޓު ދަރިވަރުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފި

ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން އަވަހަށް ރަށަށް ދިއުމަށް އެދިއްޖެ

ސްކޫލުތަކުގައިވެސް ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަން އަންގައިފި

2021 ރިވައިންޑް: ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް، ކޮވިޑާއެކު ކިޔެވުންވެސް ހަނގުރާމައަކަށް

6 ...