އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

23 މިލިއަން ހަރަދުވީ ފޭސް ދޭއްގައި ވަގުތީ ދެ ސުކޫލު އިމާރާތްކުރަން: އެޑިއުކޭޝަން

2

ހެޔޮލަފާ ޖީލެއް ބިނާކުރެވޭނީ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން: ނައިބު ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް ހުޅުވުން

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލު ހުޅުވައި، ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

1

ރާއްޖޭގައި އޯ ލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލްއަށް އަމިއްލަ އިމްތިހާނެއް ފަރުމާކުރަނީ

ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ އެއްދަންފަޅިއަކަށް ކިޔަވައިދޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުއްޖާ ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ކުރިއަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވާނެ، މަޖުބޫރުކުރުވުމުން ހުނަރު ނުފެނިދާނެ: ރައީސް

އެޑެކްސެލްގެ ބަދަލުގައި ކެމްބްރިޖު އިންޓަނޭޝަނަލް އިމްތިހާނު ދޭން ފަށަން ނިންމައިފި

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ޓީޗަރު ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި: މިނިސްޓްރީ

ދަރިވަރަކަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯ ދައުރުނުކުރަން އެދިއްޖެ

ގދ. އަތޮޅު ތައުލީމީމަރުކަޒުގައި ދަރިވަރަކު އޯޓިޒަމް ހުންނަ ދަރިވަރަކަށް ހަނގާކޮށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެއްޖެ

ކުރީ ސަރުކާރަށްވުރެ ގިނައިން މި ސަރުކާރުގައި ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ހަރަދުކޮށްފިން: މިނިސްޓަރު

« 1 ...