ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

މާކުރަތު ބަނދަރު މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

ސަރުކާރުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ރައީސް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެ

އީއައިއޭ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް އިސްލާހެއް ގެނެސްފި

ހަތަރު ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ބޮޑުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްޓީސީސީގެ "ބޮޑު ޖައްރާފާ"ގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު، ދާންދޫ ބިންހިއްކުން އިފްތިތާހުކޮށްފި

މާޅޮހު ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 65 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އައްޑޫއަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފުއްދިފައެއް ނުވޭ: ނަޝީދު

ގާދިއްފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި

މުލީ އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއު: ފަޔާ ބިލްޑިންގް ޕްލާސްޓް ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

ނެއްލައިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި

ދަރަަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ 65 ޕަަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

4 ...