ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ފައިނުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފި

ގދ މަޑަވެލި - ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅައިލުމަށް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި

މަނަދޫ ނެރު ފުންކުރުމާއި ބޭރުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން ގުރައިދޫ ބިންހިއްކައި ނިންމާލައިފި، ރަށުގެ ބިމުގެ ޖުމުލަ ސައިޒު ދެގުނައާ ގާތަށް

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 6 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސޯލިހު ފުރާވަޑައިގެންފި

އުނގޫފާރު މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައި ނިންމާލައިފި

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަންވޭގައި އޭބީސީ ފަށަލަ އަޅަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި

ކުނބުރުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ދާއިރާތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ހުރަސް އަޅާކަމުގެ ތުހުމަތު އެމްޕީ ރާއީ ކުރައްވައިފި

މަންދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ހަނިމާދޫ ފެރީ ޓާމިނަލް މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

4 ...