ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

ވީއައިއޭގެ އާ ޓާމިނަލް އަޅަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދީ މި ސަރުކާރުން: ރައީސް

ތިލަމާލެ ބުރިޖު އަވަސްކުރަން ކަމަށްބުނެ ދޭން އެދުނު 26 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ރައީސް

ވަކި މީހަކު ވެރިކަމުގައި ހުރީތީ ގައުމުތަކުން ކަންކަން ކޮށްދޭނަމަ އެއީ ގޯހެއް: ރައީސް

ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ފެށުން ފަސްކޮށްފިން, ބޮޑު އާ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ރައީސް

ރަކީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ކުރެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލަ އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

ވިލިނގިލީގައި 50 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ހިންމަފުށި ބަނދަރުގެ 59 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ވައުދު ފުއްދުމުގެ ސްޕީޑް މިވަގުތު މަޑުޖައްސާލަންޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

މަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުން: އާ ނެރަށް ވަދެވެން އޮންނަ ދިމާ ފުންކުރުމުގެ 89 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ފެލިވަރު ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރު މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

4 ...