ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޕްލެޓްފޯމް ފަރަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން ވިލިމާލެ ފަރުގައި ފުން ވަޅުގަނޑުތަކެއް

މަނަދޫ ބަނދަރުގެ ނެރު ފުން ކުރުމު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

ހިރިލަންދޫ ބަންޑު ވޯލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށް

ދިއްގަރުގައި އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ޕްލެޓްފޯމުން ފަރަށް އެޅުނު ތަކެތި ނަގައިފިން: އެފްކޮންސް

ފުވައްމުލަކު މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަމީނީ މަގު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދަރީންގެ މުސްތަގުބަލަށް އެދި ރަތްމަންދޫ ނައީމާ ގިސްލަމުން އޮއްސައިލި އާދޭސް، ރައީސް ސޯލިހު ދެއްވި ތަސައްލީ!

ދިއްގަރު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު އަންނަ މަހު ނިމޭނެ: ރައީސް

މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވުމަކީ ހިޔާލުތަފާތުވުމެއް ނޫން، މިކޮށްދެނީ ހެޔޮވެރިކަމެއް: ރައީސް

ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ހަތަރުވަނަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

5 ...