ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ސަރުކާރުގެ ވައުދު ފުއްދުމުގެ ސްޕީޑް މިވަގުތު މަޑުޖައްސާލަންޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

މަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުން: އާ ނެރަށް ވަދެވެން އޮންނަ ދިމާ ފުންކުރުމުގެ 89 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ފެލިވަރު ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރު މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

ނާވައިދޫ ފެރީ ހަޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން އެންމެ ގިނަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއު ހިންގީ މިއަހަރު: ޝާހު

ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ ވައުދު އަންނަ އަހަރު ފުއްދޭނެ: ރައީސް

ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދެއްކުމަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަން: ރައީސް

މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނީ ކައުންސިލުތަކުގެ ހިޔާލާއި ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް: ރައީސް

ވީއައިއޭގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ނިމުމަކާ ގާތަށް، މަޝްރޫއުތައް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

އައްޑޫ މީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަޕްޑޭޓެއް ދީފި

ހުޅުދެލި ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ 85 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

5 ...