ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެމަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ: އާޒިމް

މާރަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުޅުމީދޫ މިފްކޯ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ފީވަކުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފޭދޫ ބަނދަރުގެ އާ ހާބަރު ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ފެހެންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމުމަކާ ގާތަށް

ކުޑަގިރީގައި ދަތުރުދާނެ ރަށެއް ތަރައްގީކުރުމަށް 5 މަސް ތެރޭ ބިންހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ށ. ބިލެތްފަހި ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

ށ. ފޯކައިދޫ ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހދ. ހިރިމަރަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

ރ. ދުވާފަރު ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ރިސޯޓް ހަދަން ރަށް ދޫކުރާނެ ގަވާއިދެއް ހަދައިފި

5 ...