ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ހަ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ފީވަކު ކައުންސިލްގެ ތައުރީފު ރައީސް ސޯލިހަށް

އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިމާއެކު މަގޫދޫގެ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ފޭދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގާ އަތުރަން ފަށައިފި

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރަން ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިންޑިއާގެ ޖޭއެމްސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ފުލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

ރަތަފަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ހަނިމާދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައި ނިންމައިފި

އަލިފުށި އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

އިންޑިއާއިން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ނިންމުމަށް އިތުރު 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދެނީ

އިންޑީއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ދަމަހައްޓާނެ: ރައީސް

ފޭދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

3 ...