ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ކެނދިކުޅުދޫ ބަނދަރާއި ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ހުޅުދުއްފާރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އޭދަފުށި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔަރުވެއްޖެ

ވެލިދޫ ޖޫނިއާ ކޮލެޖްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުލިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވަލުކޮށްފި

ހިތަދޫގައި އިމާރާތްކުރާ 200 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ނޮޅިވަރަންފަރު ނެރު ފުންކުރުމާއި ކަމަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މާއެނބޫދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ތުރާކުނު ބިން ހިއްކުމަށާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ދެ ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމާއި އުތީމު ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއަށް

މަގޫދޫ އެއާޕޯޓް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އޭބީސީ އާއި ތާރު ގެންގޮސްފި

ހުޅުމާލެ ފޭސް-3 ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މި ހަފުތާގައި ފަށަނީ

1
3 ...