ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ތިލަމާލެ ބުރިޖް މަޝްރޫއުގެ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން 15 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޑިއާއިން ދޫކޮށްފި

ދިއްދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އާ ހާބަރު ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރުގައި އެންމެ ގެއެއްވެސް އަޅައި ނިންމާފައެއް ނޯންނާނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

1

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ރެކޯޑަކާއެކު އެންމެ ސާފުތާހިރު 3 އަހަރު

އިހަވަންދިއްޕޮޅުން އާގު ބޯޓަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަަށް މެންބަރު ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ބަލައިގެންފި

ސަރުކާރުން 3 އަހަރު: 25 ބަނދަރު ނިންމައި 39 ބަނދަރު މަސައްކަތް ކުރިޔަށް، ދަތުރުފަތުރަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ދައުރު ނިމޭއިރު އިންފްރާންސްޓްރަކްޗާގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހެން ހުންނާނީ ނިމިފަ: މަހްލޫފް

މިލަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ނެއްލައިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް!

ހުޅުދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ތަރައްގީ ކުރާ މަގުތަކާ މެދު އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލު

ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް އެމްޓީސީސީގެ ފްލީޓްގެ އެންމެ ބޮޑު އެކްސްކަވޭޓަރު އެރަށަށް

3 ...