ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ރިސޯޓް ހަދަން ރަށް ދޫކުރާނެ ގަވާއިދެއް ހަދައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ތިލަމާލެ ބުރިޖާއެކު އިގްތިސޯދަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އައިސް ތަރައްގީގެ އާ މަރުހަލާއެއް ފެށޭނެ: އަމީރު

ކުރިއަށް ހުރި މަޝްރޫއު ތަކުގެ ސަަބަބުން ޖީޑީޕީ 10 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ: އަމީރު

ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ ތުރީޑީ ފޮޓޯތައް

ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު، މާދަމާ ސޮއިކޮށް ދެއަހަރު ތެރޭ މަސައްކަތް ނިމޭނެ: އިންޑިއާ

ނ. މިލަދޫ ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ވޭމަންޑޫ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދައިދިނުމަށް އެދި ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

އާބާދީ މަދު ރަށްރަށުގައި މަޝްރޫއުތައް ނިމިގެން ދިއުމަކީ ބާކީ ނުކުރާނެ ކަމުގެ ހެއްކެއް: ރައީސް

ހިމަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

6 ...