ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ކަލައިދޫ-ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ކޮމަންޑޫގެ ރިވެޓްމެންޓް އާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ހެދުމާއި އުނގޫފާރާއި މުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ޕްލެޓްފޯމް ނެގޭނެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ ސްޕީޑަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ!

ށ. ފޭދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ކުރީ ސަރުކާރަށްވުރެ ގިނައިން މި ސަރުކާރުގައި ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ހަރަދުކޮށްފިން: މިނިސްޓަރު

ހަ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ފީވަކު ކައުންސިލްގެ ތައުރީފު ރައީސް ސޯލިހަށް

އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިމާއެކު މަގޫދޫގެ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ފޭދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގާ އަތުރަން ފަށައިފި

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރަން ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިންޑިއާގެ ޖޭއެމްސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ފުލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

6 ...