ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

އިހަވަންދޫގައި ތަރައްގީކުރާ މަސް ގަންނަ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަނީ

ހަނިމާދޫ ވެގެންދާނީ ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ގެނެވޭ ބޮޑު ބަދަލު ވަދެގެން އަންނަ މައި ދޮރާއްޓަށް: ރައީސް

ދިއްދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް މި ދައުރުގައި ފަށާނަން: ރައީސް

އަމީނީ މަގުން ގަސްތައް ނަގަމުންދާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ފެނަކައިގެ އެމްޑީއަށާއި ޗެއާމަނަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރުކުރަން: ރައީސް

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ނުލައި ހދ އަތޮޅަށް މިހާތަނަށް 970 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރެވިއްޖެ: ރައީސް

މި ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގެ 99 ޕަސެންޓް ވަނީ ނިންމައިފައި: ގާސިމް

ފާއިތުވި 30 އަހަރު ނުކުރެވި ހުރި ހުރިހާކަމެއް ހަތަރު އަހަރުން މިދަނީ ކުރަމުން: ފައްޔާޒު

1

ތިލަމާފުށީގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކުރުމުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

1

މާކުރަތު ބަނދަރު މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

ސަރުކާރުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ރައީސް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެ

އީއައިއޭ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް އިސްލާހެއް ގެނެސްފި

« 1 ...