ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ފެނާއި ނަރުދަމާ ހުރިހާ ރަށަކަށް، މިއަދަކީ ވައުދުފުއްދުމުގެ މަންޒިލަށް ގައުމުގެ ރިޔާ ހުޅުވައިލި ދުވަސް: ރައީސް

ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމު ނުކުރެވި ހުރި ހުރިހާ ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީގެ ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްދީފި

ރައީސް އިތުރު ދައުރެއްގައި ހުންނަވާނެ: އަސްލަމް

2

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުން އެމްޓީސީސީ ޖާގަހޯދައިފި، ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ނިންމާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދައިފި: ރައީސް

ރަށްރަށުގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިވެރިޔަކީ އެމްޓީސީސީ: ރައީސް ސޯލިހު

ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މި ސަރުކާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ހިންގަން އެނގޭނެ އެހެން ބަޔަކު ނެތް: މަބްރޫކް

މަޝްރޫއުތައް ލަސްކަމަށް ބުނެވޭނެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް މާ ލަސް: މަބްރޫކް

ބުރުނީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ ހިދުމަތަށް ބޮޑު ފޯކަސްއެއް، އަމާޒު އިންގިލާބީ ބަދަލަކާ ދިމާއަށް

މަޝްރޫއުތައް ލަސްވެ ގެއްލުންވަމުންދާތީ ދެ ކުންފުންޏެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

2 ...