ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ކުވެއިތު ފަންޑުން ހަދާ ހޮސްޕިޓާތަކަށް ލިބުނު އަގު ބޮޑުކަމުން އަލުން ރީޓެންޑާއަށް ފޮނުވައިފިން: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ފޭދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލަ ގެންގޮސްފި

ނެއްލައިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ކަމަދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކޮންކުރީޓު ގަލުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

އެފްކޮންސްގެ ސާވޭ ރިޕޯޓު ބަލައެއް ނުގަންނާން: އީޕީއޭ

1

އީޕީއޭގެ ރިޕޯޓު ބަލައިނުގަނެ، އެފްކޮންސް އިން އަމިއްލައަށް ސާވޭ ކުރަނީ

ފްލޯޓިން ސިޓީގެ ފުރަތަމަ ބްލޮކު ނިންމައި ފޮޓޯ ދައްކާލައިފި

ގަން އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހޯރަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް 4.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި: މިއުވާން

ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް އިންވެސްޓަރުން ލިބޭނެ، 8000 އެނދު ތަރައްގީކުރާނީ ސީދާ ސަރުކާރަކުން ނޫން: މިއުވާން

ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

2 ...