ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް ނެގީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ: މުއިއްޒު

މިލަންދޫގައި 50 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ފޮނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު: ފެން ހިންދާ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

އަމީނީ މަގުގައި ތާރު އަޅަން އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އިންޑިއާއިން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

20 އަހަރު ކުރިން ހިއްކި ބިންތަކުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުފަށައި އެބަހުރި: އީޕީއޭ

މަނަދޫ ބަނދަރުގެ 41 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކެނދިކުޅުދޫގައި ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްރީއެއް ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އަށް ރަށެއްގައި އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް މޮޑެލަށް ފްލޯޓިން ސިޓީ ހަދާ ގޮތަށް އެއްބަސްވުން ބަދަލުކޮށްފި

ކަލައިދޫ އާއި ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅައިލުމަށް އީއައިއޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދުވާފަރު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

2 ...