އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

އަބްދުއްރަހީމް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް: ޝަހިންދާ، މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުކުރާކަށް ނުވޭތޯ؟

ކޯލިޝަންގެ ދިހަ މެންބަރުން ތިއްބަސް ދީނީ މިނިވަންކަމަށް ހުޅުވައިލާ ބިލު ފާސްކުރަން ލާހިކެއްނޫން: އަބްދުއްރަހީމް

މަނީލޯންޑްރިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ލައިވްކުރަން ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވޭ: އަބްދުއްރަހީމް

1

ދައުލަތުން 18 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ޕީޕީއެމްއަށް ލިބެން ޖެހޭ: އަބްދުއްރަހީމް

ގާސިމަކީ ގައުމަށް ވަފާތެރި އިހުލާސްތެރިއެއް: އަދުރޭ

2

އަބްދުއްރަހީމް އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

1

ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރުކަމުން ރޮޒައިނާ ދުރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

241 ކޮމެޓީގެ މައްސަލަ ބެލޭނެގޮތް ނަހަދައި، މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިޔަކަ ނުދޭނަން: އަދުރޭ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަދުރޭގެ ދަރިފުޅު ފައިސަލްއާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން ނިކުންނަވަނީ

އަދުރޭ ކައިރިއަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާކަށް ނުޖެހޭ: ނާދިރާ

"ގާސިމްގެ ހިޔަލުގައި ވަޒީރު ކަމަށް ނުކުންނެވިޔަސް އަލީ ވަހީދަކީ ސިޔާސީ ބުރަދަނެއް ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫން"

މާރިޔާގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ ވައްދަނީ ގައުމީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި: އަބްދުއްރަހީމް

5