އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ސަރުކާރުގެ އަމާޒުހުރީ ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން: އަދުރޭ

ކޯލިޝަނުގައި ތިބީ އަމިއްލަ އެދުމަށް ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ކުރާނެ ބައެއް: އަދުރޭ

އެއްވުމުގައި 2000 މީހުން ބައިވެރިވި، މިއީ މުޒާހަރާތައް ފަށައިފިއްޔާ ހުއްޓާނެ ބައެއް ނޫން: އަދުރޭ

އެމްޑީއެން އުވާނުލާން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ގޮވާލުމުން، ވެރިކަމަށް އައުމަށް ވައުދުތަކެއް ވެއްޖެކަން ހާމަވެއްޖެ: އަދުރޭ

ހުއްދަ ނުދިނަސް ރެލީ ބާއްވާނަން، ފިއްކަނޑައިގެންދާވަރުގެ މަންޒަރެއް ދައްކާނަން: އިދިކޮޅު

2

ސަރުކާރުން އުޅެނީ ބޭނުން އިރަކު، ބޭނުން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަން: އަދުރޭ

ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުރެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ގައުމީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އަގު ވައްޓާލަން: އަދުރޭ

ސަރުކާރާމެދު ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެއްޖެ، ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއީދު ދަނީ އިތުރުވަމުން: އަދުރޭ

1

ކައުންސިލު އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ޔާމީން ޑރ. ޖަމީލާއެކު އދ. އަތޮޅަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

2

ރައީސް ޔާމީންގެ ލީޑަޝިޕާއެކު ޕީޕީއެމް ވަރުގަދަ ކުރުމަށްދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން: އަދުރޭ

ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ ކުރިއަރުވާނެ ބަޔަކު އަބަދުވެސް ތިބޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ޔާމީން ދޫކޮށްފައެއް ނުދާނަން: އަދުރޭ

6 ...