އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ޕީއެންސީގެ ހަތަރު ނައިބު ރައީސުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުށުނާރާ ގޮތަށް ބަހައިފި

އަދުރޭ މައުމޫނަށް: ޕީޕީއެމްގެ މިލްކުވެރިކަމަށް ދައުވާކުރާ މީހުންނަށް، ހަމަސް ވީއިރުވެސް ޕާޓީއެއް ނެހެދުނު

ވޯޓަކާ ނުލައި ޕީއެންސީގެ ރައީސްކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް އިންތިހާބުވެއްޖެ

އެއާޕޯޓާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލު ވިއްކާލާތަން ބަލާކަށް ނުތިބޭނަން: އަބްދުއްރަހީމް

ޕީއެންސީގައި ހަތަރު ނައިބު ރައީސުން ތިބޭ ގޮތަށް ކޮންގްރެސްއަށް ހުށަހަޅަނީ

ޕީއެންސީގެ ރައީސްކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ކުރިމަތިލައްވައިފި، ނައިބު ރައީސްކަމަށް ނިހާނާއި ސައީދާއެކު ފަސް ބޭފުޅުން

ޕީއެންސީގެ މަތީ މަޖިލިސް ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައި، ޕާޓީގެ އިސްމަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކޮލަމް ހަޅަ: ޕީޕީއެމްގެ ކުރިމަގު ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟ މިއީ ބަހުސެއް ނޫން!

1

"އަދުރޭ މަޖިލީހަށް ހޮވުނު އިރު ޖީބުގައި އޮތީ ހަމައެކަނި ބޯލް ޕޮއިންޓް ދޯރިއެއް، މިހާރު ނެތް އެއްޗެއް ނެތް"

ޔާމީންގެ ބައެއް ޓެސްޓްތައް ރާއްޖެއިން ހެދެން ނެތްކަން އާއިލާއަށް ވަނީ އަންގާފައި: އަބްދުއްރަހީމް

ގާސިމްގެ ވާހަކަފުޅާ ދެކޮޅުވީ ގައުމަށް ވުރެ ވަޒީފާ ބޭނުންވާ މީހުން: އަބްދުއްރަހީމް

3

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްދިނުމަށް ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްއިން އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައިފި

4