އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ރައީސް ޔާމީން ފެނުމުން ސިފަކުރެވުނީ "ޖަލު މީހެއް"ގެ ގޮތުގައި، އުޅުއްވަނީ ވަރަށް ހިތްދަތި ހާލުގައި: އަދުރޭ

1

ގާސިމަށް ވެރިކަން ހޯދައިދޭން ''ޑީލެއް'' ހަދާފައެއް ނުވާނެ، ނުވެސް ހަދާނަން: އަދުރޭ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ދަހިވެތިވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ނެތް: އަދުރޭ

1

އަދުރޭ، އުމަރަށް: ސިޔާސީ ގޮތުން އަރާނެ އޮޑިއެއް ނެތީމަ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއާ ބެހޭނެ ކަމެއް ނެތް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އިދިކޮޅުން ލާމަށް

ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރަށްވުރެ މިހާރު އަތޮޅުތެރޭން ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއީދު ބޮޑު: އަދުރޭ

1

ދިފާއީ ބާރުގެ އެލާޓް ސްޓޭޓަސް މަތިކުރި ސަބަބު ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދޭން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

1

މާލެ "މުއިއްޒު" ކުރަން މުއިއްޒު މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރަނީ

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށްކުރާ ގައުމީ މަސައްކަތަށް ފުލުހުން ޖާގަދޭންޖެހޭ: އަދުރޭ

ރައީސް ޔާމީނަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޖަލެއްގައި އޮންނަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން: އަދުރޭ

1

އަދުރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގައިފި

1

ފަނޑިޔާރުންނަށް އިންޒާރެއް ނުދެން، ބޭއަދަބީ ބަހެއް ވެސް ނުބުނަން: އަބްދުއްރަހީމް

4 ...