އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ޕީޕީއެމުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

2

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފި

1

މިއީ އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކުރަންވީ ވަގުތު، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ: އަދުރޭ

ސަރުކާރަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއެއް ނުހިންގޭތީ ހުރިހާ އުދަނގުލެއް ކުރަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް: އަދުރޭ

3

ހަމަ މަގަކީ ކޮބައިކަމެއް އަބްދުއްރަހީމަކަށް ނޭނގޭނެ: އާޒިމް

ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ "މިއީ މަގޭ ރާއްޖެ" ޖަލްސާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރުން ކަންކަން ސިޔާސީ ނުކޮށް، ހާލަތު ހާމަކޮށްދޭންޖެހޭ: އަދުރޭ

އަދުރޭގެ ދަރިފުޅު، ފައިސަލްގެ ދެމަފިރިން އައިނު ހަދަން އެމްބަސީން ހަރަދުކުރި 72،438 ރުފިޔާ ހޯދަން އަންގައިފި

މުއިއްޒަށްކުރާ ދައުވާއަކީ އަބުރުކަތިލުމަށް ކުރާ ދައުއާއެއް: އަދުޜޭ

އެއާޕޯޓު ވިއްކާލުމުގެ ކޮޅުމަތި މިހާރު އެބަ ފެނިގެންދޭ: އަދުރޭ

2020ގެ ރިޔާސީ ބަޔާނަކީ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ނެތް ބަޔާނެއް: އަދުރޭ

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ލައިވް ކޮށްދޭން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

3 ...