އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ރައީސް ޔާމީންގެ ލީޑަޝިޕާއެކު ޕީޕީއެމް ވަރުގަދަ ކުރުމަށްދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން: އަދުރޭ

ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ ކުރިއަރުވާނެ ބަޔަކު އަބަދުވެސް ތިބޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ޔާމީން ދޫކޮށްފައެއް ނުދާނަން: އަދުރޭ

މިފަހަރު ވެސް ވެރިކަން "ވައްޓާލާނީ" ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު: އަދުރޭ

1

"ކޮބާ ނުވިއެއްނު!"މިރޭގެ ޖަލްސާއަށް ކިޔަން ޖެހުނީ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދޭތީ : އަދުރޭ

އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުން ހިމަނައިގެން ހަދާ ކޮމިޝަނަކަށް އިންސާފުވެރި ތަހުގީގެއް ނުހިންގޭނެ: ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ

ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަކީ އެންމެ އަނިޔާވެރި، އެންމެ ކޮރަޕްޓް އަދި އެންމެ ލާއިންސާނީ ސަރުކާރު: އަދުރޭ

3

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ސާބިތުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ދައުވާއެއް ނޯންނާނެ: އަދުރޭ

ދިވެހިންގެ ފަޚުރެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ ވުޖޫދުން ފުހެލުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި: އަބްދުއްރަހީމް

1

ޖޭއެސްސީން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ބަލައިނުގަތުމަކީ އެ އަމުރުގެ ބާރު ކެނޑިގެންދާނެ ކަމެއްނޫން: އަބްދުއްރަހީމް

އިންސާފުގެ ނަމުގައި މުޅި ނިޒާމް ފުނޑާލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން، އެއީ ބަދަލު ހިފުމެއް: އަދުރޭ

1

ވަން ފޮޓޯ: 18ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެންބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން

3