އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ރައީސް ޔާމީންގެ ތާއީދާއެކު މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ފޮނަދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާނެކަން އަދުރާ އިއުލާންކޮށްފި

މިސަރުކާރުގެ އެންމެ ހިންގުންތެރި ވަޒީރަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު: ޕީއެންސީ

2

ޕީއެންސީއާ މެދު އީސީން ޒާތީ ގޮތެއް ނުގެންގުޅޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮޅޭ ހިސާބަށް މީހަކު ނުކުމެ ވައުދުތައް ވަމުން އެބަދޭ: ޕީއެންސީ

2

މަޖިލީހުގެ ދެތިން ދާއިރާއެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރާނަން: ޕީއެންސީ

ޕީއެންސީއަށް ފޯމް ފުރުއްވި ބޭފުޅުން އެކަން ކުރައްވާފައިވަނީ ހިތުން ރުހުމުން ޕީއެންސީއާ ގުޅެން ބޭނުންވެގެން: އަދުރޭ

ޕީއެންސީ އުފައްދަން 4،000 ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

އާ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާތީ ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް މަޑުޖައްސާލައިފި

ރައީސް ޔާމީނުގެ އަގުވައްޓާލަން އުޅުނަސް، އެމަނިކުފާނަށް އޮތް ގަދަރަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: އަދުރޭ

ނާދިރާގެ ރައްދެއް އަދުރޭއަށް: ކެނޑެން ސިޓީލީ ބާރުމިނުގައި ދަރަނިދައްކަބަލަ!

1

އަދުރޭ ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފި، މިހާރު އެއީ އަމިއްލަ މެންބަރެއް

1

ޝަރުތު ހަމަ ނުވާތީ ޔާމީންގެ ޕާޓީ އުފައްދަން އަދުރޭއަށް ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައިފި

7