އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ވަން ފޮޓޯ: ޔާމީނުގެ ދިފާއުގައި ސަޕޯޓަރުން ކުރި އިހުތިޖާޖު

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ އޮޑިއަކީ މި ޖީލުގެ ކަޅުއޮށްފުންމި: އަދުރޭ

ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއްގައި ފެންނާނެ ހުރިހާ މަންޒަރެއް މިސަރުކާރުން އެބަ ފެނޭ: އަދުރޭ

1

ސަރުކާރުގެ އަމާޒުހުރީ ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން: އަދުރޭ

ކޯލިޝަނުގައި ތިބީ އަމިއްލަ އެދުމަށް ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ކުރާނެ ބައެއް: އަދުރޭ

އެއްވުމުގައި 2000 މީހުން ބައިވެރިވި، މިއީ މުޒާހަރާތައް ފަށައިފިއްޔާ ހުއްޓާނެ ބައެއް ނޫން: އަދުރޭ

އެމްޑީއެން އުވާނުލާން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ގޮވާލުމުން، ވެރިކަމަށް އައުމަށް ވައުދުތަކެއް ވެއްޖެކަން ހާމަވެއްޖެ: އަދުރޭ

ހުއްދަ ނުދިނަސް ރެލީ ބާއްވާނަން، ފިއްކަނޑައިގެންދާވަރުގެ މަންޒަރެއް ދައްކާނަން: އިދިކޮޅު

2

ސަރުކާރުން އުޅެނީ ބޭނުން އިރަކު، ބޭނުން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަން: އަދުރޭ

ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުރެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ގައުމީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އަގު ވައްޓާލަން: އަދުރޭ

ސަރުކާރާމެދު ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެއްޖެ، ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއީދު ދަނީ އިތުރުވަމުން: އަދުރޭ

1

ކައުންސިލު އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ޔާމީން ޑރ. ޖަމީލާއެކު އދ. އަތޮޅަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

2
2