ޒުވާނުން

ދައުލަތަކުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމެއް ނޫން، ރައްޔިތުންގެ އުފާވެރިކަމަށް ވެސް ހަރަދުކުރާނެ: ފައްޔާޒު

ވަން ފޮޓޯ: ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އެއްބަސްވުމަކަށް

ގައުމީ ލަވަ މުބާރާތް، "ގައުމުގެ ދުލުން"ގެ ފަނޑިޔާރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި، ޝޫޓިން އަންނަ ހަފްތާގައި

އަޖުފާންގެ ވިސްނުން: އުމުރުން 15 އަހަރުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މެޑަލް ގެންނާނެ ކުދިން އުފެއްދުން

1

"ކަންބޮޑުވުންތައް ބަލައިގަންނަން، ނަމަވެސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ވަޒީފާއެއް ނުއުފެއްދޭނެ"

ޒުވާނުންގެ 56 ޕަސެންޓް ވަޒީފާ އަދައެއް ނުކުރޭ، ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމަކުން ނުދޭ

ގައުމީ ލަވަ މުބާރާތް "ގައުމުގެ ދުލުން" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

1

ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލު ނިންމުމުގައި ޒުވާނުންގެ ބަސް ހިމަނަން ޖެހޭ: ރައީސް

ވިޔާނުދާ އާދަތަކުން ދުރުވެ މުޖުތަމައު ބަލައިގަންނަ ބަޔަކަށް ޒުވާނުން ވުމަށް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ގޮވާލައްވައިފި

ގައުމީވަންތަކަށް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ޅަދަރީންނާއި ޒުވާނުންގެ ހިތްތަކުގައި ގައުމީ ލޯބި އުފެދިގެން: ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ: ނައިބު ރައީސް އެކުވެނި ޓްރެކުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވައިލެއްވުން

ވަން ފޮޓޯ: އެކުވެނި ޓްރެކް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

4