ޒުވާނުން

ކޮވިޑުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒުވާން މަރު: ދެ ދަރީންނާ ވަކިވެ ދިޔައީ ހުން އައިތާ އެންމެ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި

27

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާނިތަކުގައި ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ރާޅާ އަޅަނީ

މިނާހް ފާއިޒް: އިންސާނީ ހިދުމަތާއި ދަތުރުކުރުމުގެ ޝައުގުން ފުރިފައިވާ ޒުވާން ޑޮކްޓަރު!

2

އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 3000 ޒުވާނުންނަށް ތަމްރީން ދިނުމަށް ހުޅުވާލައިފި

25 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް މާދަމާ ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ

ޒުވާނުން އުފާކުރާނެ މަރުކަޒެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

މިއުޒިކު ހަރާމް ކަމަކަށް ނުބުވޭނެ: އިންތި

ޒުވާނުން އުފާކުރާނެ މަރުކަޒެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ގަރާރަށް މާދަމާ ބަހުސް ކުރަނީ

އެތައް އަނިޔާތަކެއް، އެތައް ތަކުލީފުތަކެއް، ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގެ ތާޒާ ވަހާއެކު ކުޑަހުސެއިން އަށް ރޮވިއްޖެ

ބައިކް މޯލްޑިވްސްގެ ޖޫނިއާ ސައިކްލިން ކޭމްޕް: ޒުވާން ޖީލަކަށް ރަނގަޅު ބިންގަލެއް

ލާމަރުކަޒީ ކުޅިވަރުގެ ވިސްނުމަށް، މޫސަގެ ތައުރީފު މަހުލޫފަށް

މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަހަކު ދޮޅު ދަނޑު ގާއިމް ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

3