One Photos - euPELUcmyirFjXeyk7YQcxRZY.JPG
03 މެއި 2021، މާލެ، ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބިޔަ ބޮޑުވަމުންދާ ބާނިތަކުގައި ހުނަރުވެރި ރާޅާއެޅުންތެރިންތަކެއް ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދައް އެއްވެ ރާޅާއަޅަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަިއިހަމު
One Photos - 4vXHmGwqMu7IGpSul3up2ppfH.JPG
03 މެއި 2021، މާލެ، ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބިޔަ ބޮޑުވަމުންދާ ބާނިތަކުގައި ހުނަރުވެރި ރާޅާއެޅުންތެރިންތަކެއް ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދައް އެއްވެ ރާޅާއަޅަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަިއިހަމު
One Photos - 5krHmyunDZ3z8ojU9az4Xt10x.JPG
03 މެއި 2021، މާލެ، ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބިޔަ ބޮޑުވަމުންދާ ރާޅެއްގެ ހޮޅި ތެރޭގައި އަޅަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަިއިހަމު
One Photos - jSOCAE9kxYjH1CV6ploAGKxzN.JPG
03 މެއި 2021، މާލެ، ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބިޔަ ބޮޑުވަމުންދާ ބާނިތަކުގައި ހުނަރުވެރި ރާޅާއެޅުންތެރިންތަކެއް ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދައް އެއްވެ ރާޅާއަޅަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަިއިހަމު
One Photos - DGJHAIaBpzL9NA8mG3cPLCjf0.JPG
03 މެއި 2021، މާލެ، ގިނަ ބަޔަކު ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދައް އެއްވެ ރާޅު ބަލާ މުނިފޫހި ފިލުވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަިއިހަމު
One Photos - 87GeDsXFtI7kuQVmapSew1oxq.JPG
03 މެއި 2021، މާލެ، ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބިޔަ ބޮޑުވަމުންދާ ބާނިތަކުގައި ހުނަރުވެރި ރާޅާއެޅުންތެރިންތަކެއް ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދައް އެއްވެ ރާޅާއަޅަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަިއިހަމު
One Photos - G5Epwj8MTAsdxBfDSlkdhCRn1.JPG
03 މެއި 2021، މާލެ، ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބިޔަ ބޮޑުވަމުންދާ ބާނިތަކުގައި ހުނަރުވެރި ރާޅާއެޅުންތެރިންތަކެއް ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދައް އެއްވެ ރާޅާއަޅަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަިއިހަމު
One Photos - ggep1NFKnZapek7DkIWguOSkd.JPG
03 މެއި 2021، މާލެ، ގިނަ ބަޔަކު ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދައް އެއްވެ ރާޅު ބަލާ މުނިފޫހި ފިލުވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަިއިހަމު
One Photos - NSbieMHnZ2wcTdRNhl6iwCurI.JPG
03 މެއި 2021، މާލެ، ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބިޔަ ބޮޑުވަމުންދާ ބާނިތަކުގައި ހުނަރުވެރި ރާޅާއެޅުންތެރިއެއް ރާޅުގަނޑުގައު ފަތަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަިއިހަމު
One Photos - b3jSackNAKLaQqebSmWP8WTIn.JPG
03 މެއި 2021، މާލެ، ގިނަ ބަޔަކު ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދައް އެއްވެ ރާޅު ބަލާ މުނިފޫހި ފިލުވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަިއިހަމު
One Photos - LWL95iQemDRsqy5h0dUxOtrIp.JPG
03 މެއި 2021، މާލެ، ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބިޔަ ބޮޑުވަމުންދާ ބާނިތަކުގައި ހުނަރުވެރި ރާޅާއެޅުންތެރިންތަކެއް ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދައް އެއްވެ ރާޅާއަޅަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަިއިހަމު
One Photos - L9SnOcfVATibsyuvkyOsF0Tzp.JPG
03 މެއި 2021، މާލެ، ގިނަ ބަޔަކު ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދައް އެއްވެ ރާޅު ބަލާ މުނިފޫހި ފިލުވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަިއިހަމު