ޒުވާނުން

ވަން ފޮޓޯ: އެކުވެނި ޓްރެކް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ފުރާވަރު ކުދީން އަބަދު އިންޓަނެޓުގައި، ކުއްޖާއަށް ވެދާނެގޮތަކަށް ބެލެނިވެރިން ވިސްނަނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ސައިފް: ފްރީސްޓައިލްގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ! ހުނަރުން ފުރިފައިވާ ޒުވާނެއް

1

ގޭމްގެ ދުނިޔެ: ނުކުޅެވޭ ނަމަ ދިރިއުޅުންމަތީންވެސް ފޫހިވާ ހިސާބަށް! އަވަހަށް ފިޔަވަޅުއަޅުއްވާ!

ރިޝްތާ: ބޮޑުބެރަށް މޮޅު، ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އުދުހެން އަދި މާ މޮޅު!

4

ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ރާއްޖެއާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ލަންކާއިން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޒުވާނުން ވިސްނާށެވެ! މުސްކުޅި މައިންބަފައިންނަށް ކޮވިޑް ޖައްސާ ބަޔަކަށް ނުވާށެވެ!

ވަޒީފާތައް ގެއްލި ކުދި ވިޔަފާރިތައް އެއްކޮށް ހުއްޓިދާނެ: ދިރާސާ

ބިންތައް ދޫކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ލަފަޔަކަށް ވާނީ ހުށަހަޅައިފައި: މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް

އައްޑޫސިޓީގައި ޒުވާނަކު އަހުގެ ހިދުމަތް އެބަފަށާ: މަޖިލިސް ރައީސް

ރޭގަނޑު 8ގެ ފަހުން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކުރީ ޒުވާނުންގެ އެއްވުންތަކާއި ދަތުރުތައް ހުއްޓުވަން: އެޗްޕީއޭ

އިގުތިސޯދަށް ދިރުން ލިބޭނީ ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށްގެން: ރައީސް

5