ޒުވާނުން

ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ދުވާ ޓްރެކް ސިންތެޓިކް ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ކުޅުންތެރިންނަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް، ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި އައިސްބާތު ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކޮށްފި

ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ ޒުވާނުންނަށް އެހީވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް ކޮމަންވެލްތާ ހިއްސާކޮށްފި

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ޖަމިއްޔާތަކުން ހިތްވަރުނުދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ދިވެހީން ބިރުން ފިއްކަނޑުވައިލި ދިވެހި މޭކަޕް އާޓިސްޓް

2

މިވަގުތު އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާރާތްތައް ނެތް އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ބަޖެޓް ކުޑަކުރަނީ

އެފްއޭއެމާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަކީ، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑުގެ އިތުބާރު ނެތުން: އާޒިމް

ފިއްލަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މިނިސްޓަރު މަހްލޫފު ހުވަދޫ ބަހުން: ވާދޫ ޒުވާނުން އެދުނެ ގޮތަށް ފުޓްސަލް ދަނޑު މަސައްކަތެ ނިމީގެ: މަހްލޫފް

1

އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކްގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ފަތާ ޓްރެކުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ލީގުގެ މެޗުތައް ހުޅުމާލެ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަހަރު ކުޅެވޭނެހެނެއް ހިޔެއް ނުވޭ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

6