One Photos - vv5KbMjl6dlMbcvCo080938DA.jpg
18 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، ސަރުކާރުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - MHKiwSwq2TCA8MKKTB0EXSvV6.jpg
18 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، ސަރުކާރުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - KwFXwQ0obpJCK3iFG729I6mCD.jpg
18 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، ސަރުކާރުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - Zqe7j4E7PZvs5hmmSVTKhLpAY.jpg
18 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، ސަރުކާރުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - pxtUBaPIa6X0V04UnIWHVsmhp.jpg
18 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، ސަރުކާރުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން