ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

ސްޓެލްކޯގެ ފްލެޓްތަކުން ކުލި ނަގަން ފަށާނީ ޖެނުއަރީގައި: ޝަރީފް

ސްޓެލްކޯއަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: ޝަރީފު

ސްޓެލްކޯގެ ފްލެޓްތަކަށް ކުންފުނީގެ ހަރަދުގައި ކަރަންޓުލާން ނިންމައިފި

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ކަރަންޓް ނެޓްވޯކް ޗައިނާ ކުންފުންޏަށް ދިނީ ސްޓެލްކޯއިން ކުރި ބިޑުގެ ދެގުނަ ބޮޑުކޮށް: ޝަރީފް

2

ކުންފުނީގެ ހަރަދުގައި ކަރަންޓު ދީގެން ވިޔަސް ޖުލައި މަހު ފްލެޓްތަކަށް މީހުން ވައްދާނަން: ޝަރީފް

އާ ކޭބަލެއް އަޅައި، ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ކުޑަގިރީގައި ކަރަންޓު ނެޓްވޯކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޗައިނާއާއި އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ ވައްޓާލީ ރައީސް ޔާމީން: ޝަރީފު

2

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ މައި ކޭބަލެއް ހަލާކުވެގެން، ހައްލުކުރަން ދެ ދުވަސް ނަގާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓު ކެނޑުމާއި ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި

ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނުގެތައް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

1
3 ...