ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

ސްޓެލްކޯއިން މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓްތައް ހަވާލުކޮށްފި

ސްޓެލްކޯއިން އަޅާ ފްލެޓުތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ލިބޭނީ ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް: ނަހުލާ

ސްޓެލްކޯއިން ވިލިމާލޭގައި ހައުސިން މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ނިންމުމުން އުޝާމް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

1

ސްޓެލްކޯއިން ވިލިމާލޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

ސްޓެލްކޯއިން ކުޑަގިރިއަށް ކަރަންޓް ދީފި

ރައީސް ސޯލިހު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސް ދެނެވަޑައިގެން: ޝަރީފު

ސްޓެލްކޯގެ ނުވިކި ހުރި ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

1

ސްޓެލްކޯއަކީ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ހިދުމަތެއްދޭ ކުންފުންޏަކަށް ހަދާނަން: ޝަރީފް

މާފުށީގެ ކުނި މެނޭޖުކުރަން ފަށައި ޔުޓިލިޓީގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ދޭ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް ސްޓެލްކޯ

1

ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

ސްޓެލްކޯގެ ފްލެޓްތަކުން ކުލި ނަގަން ފަށާނީ ޖެނުއަރީގައި: ޝަރީފް

ސްޓެލްކޯއަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: ޝަރީފު

3 ...