Close

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

ކަރަންޓް އެއްހަމަ ކޮށްފިނަމަ ސްޓެލްކޯއަށް 35 މިލިއަން، ފެނަކައަށް 41.2 މިލިއަންގެ ގެއްލުންވާނެ!

2

ވަން ފޮޓޯ: އަރިއަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ މަގުބައްތިތައް ބެލެހެއްޓުމާ ސްޓެލްކޯއިން ހަވާލުވުން

އަރިއަތޮޅުގެ 14 ރަށެއްގެ މަގުބައްތިތައް ބެލެހެއްޓުމާ ސްޓެލްކޯއިން ހަވާލުވެއްޖެ

ސްޓެލްކޯ އިން ތިން ރަށެއްގެ މަގުބައްތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެއްޖެ

އިންޖީނުގެތަކުގެ ދުންހޮޅިތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު އުނދަގުލެއް ނުވާނެ: ޝަރީފު

ސްޓެލްކޯއިން މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓްތައް ހަވާލުކޮށްފި

ސްޓެލްކޯއިން އަޅާ ފްލެޓުތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ލިބޭނީ ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް: ނަހުލާ

ސްޓެލްކޯއިން ވިލިމާލޭގައި ހައުސިން މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ނިންމުމުން އުޝާމް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

1

ސްޓެލްކޯއިން ވިލިމާލޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

ސްޓެލްކޯއިން ކުޑަގިރިއަށް ކަރަންޓް ދީފި

ރައީސް ސޯލިހު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސް ދެނެވަޑައިގެން: ޝަރީފު

ސްޓެލްކޯގެ ނުވިކި ހުރި ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

1
2 ...