ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

ސްޓެލްކޯއިން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ވަނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ޝަރީފް

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ލަގްޒަރީ ހައުސިންއާއި އިޝްތިހާރުގެ ވިޔަފާރިއަށް

1

މާލޭ ގެތަކުގެ ފުރާޅުތައް ސްޓެލްކޯއިން ކުއްޔަށް ނަގައި ސޯލާ ޖަހަނީ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްޓެލްކޯއިން އޮފީސް އިމާރާތެއް ހަދަނީ

ޝަރީފްގެ ތާއީދު ފައްޔާޒަށް

ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓު ބިލުގެ ޖޫރިމަނާ މައާފުކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ހަދަނީ

ކަރަންޓު ފޮށިތައް ހަލާކުވެފައި ހުރި ނަމަ، އަންގައިދޭން ޝަރީފު އެދިވަޑައިގެންފި

ހައްޖާއި އުމްރާވުމުގެ ފުރުސަތު ސްޓެލްކޯގެ 4 މުވައްޒަފަކަށް ދީފި

"ރޯދަ ސާފު" ޕްރޮގުރާމަކީ ނެތެމުންދާ ސަގާފީ އާދައެއް އާލާކުރުމަށްޓަކައި މުހިންމު ޕްރޮގުރާމެއް: ޝަރީފު

ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވިޔަސް ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލު ނާންނާނެ: ޝަރީފް

ވައުދުވީ ގޮތަށް ސްޓެލްކޯގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނަމާދު ކުރާ ތަނެއް ހަދަނީ

މުޣުނީ ވަކިކޮށް ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީއަކަށް ޝަރީފް

4 ...