ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

ސްޓެލްކޯގެ ދުރު ވިސްނުން: ޑިމާންޑަށް 70 މެގަވޮޓް އިތުރުކޮށް 2030ގެ ފަހަށް 150 މެގަވޮޓްގެ ބިޔަ ޕްލާންޓެއް

އިލެކްޓްރިކް ވެހިކަލް އެސެމްބަލްކޮށް ވިއްކުމުގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލައިފިން: ޝަރީފް

1

ޝަރީފްގެ ޓާނިން ޕޮއިންޓް: އަމިއްލަ ޕާޓީން ދިނީ ފުރާނަޔަށް ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރު، ހާލުބެލީ ރައީސް ސޯލިހާއި ނަޝީދު!

1

ސްޓެލްކޯއިން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ވަނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ޝަރީފް

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ލަގްޒަރީ ހައުސިންއާއި އިޝްތިހާރުގެ ވިޔަފާރިއަށް

1

މާލޭ ގެތަކުގެ ފުރާޅުތައް ސްޓެލްކޯއިން ކުއްޔަށް ނަގައި ސޯލާ ޖަހަނީ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްޓެލްކޯއިން އޮފީސް އިމާރާތެއް ހަދަނީ

ޝަރީފްގެ ތާއީދު ފައްޔާޒަށް

ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓު ބިލުގެ ޖޫރިމަނާ މައާފުކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ހަދަނީ

ކަރަންޓު ފޮށިތައް ހަލާކުވެފައި ހުރި ނަމަ، އަންގައިދޭން ޝަރީފު އެދިވަޑައިގެންފި

ހައްޖާއި އުމްރާވުމުގެ ފުރުސަތު ސްޓެލްކޯގެ 4 މުވައްޒަފަކަށް ދީފި

"ރޯދަ ސާފު" ޕްރޮގުރާމަކީ ނެތެމުންދާ ސަގާފީ އާދައެއް އާލާކުރުމަށްޓަކައި މުހިންމު ޕްރޮގުރާމެއް: ޝަރީފު

5 ...