ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

ވަން ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯއިން ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް 73 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން

ކަރަންޓުގެ ސިނާއަތަށް ހިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރަން އެވޯޑެއް ދެނީ

ސާނަވީ އިމްތިހާނު ނިންމާ ދެ ދަރިވަރަކަށް ސްޓެލްކޯއިން ސްކްލާޝިޕް ދެނީ

ސްޓެލްކޯ ފުލެޓްތަކުގެ ކުލި ދެއްކުން 25 އަހަރަށް އިތުރުކޮށްދީފި

އަހަރަކު 20 މިލިއަން ސަލާމަތްކުރަން ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ހައިވޭގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރަން ފަށައިފި

އީސީ ޝަރީފު، އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

އިތުރު 12 ރަށެއްގެ މަގުބައްތިތައް ބެލެހެއްޓުމާ ސްޓެލްކޯއިން ހަވާލުވެއްޖެ

ޝަރީފް އެފްއޭއެމް އަށް: ރައްދު ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން، ބަޔާން ނުނެރެ ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ!

ކަރަންޓް ކަނޑާލީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް، ބިލުތަކަށް ޒިންމާ ނުވާނަން: އެފްއޭއެމް

ކެއާ ސެންޓަރުގެ ޓީޗަރެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ ސްޓެލްކޯއިން ސްޕޮންސާކޮށްފި

ކަރަންޓް އެއްހަމަ ކޮށްފިނަމަ ސްޓެލްކޯއަށް 35 މިލިއަން، ފެނަކައަށް 41.2 މިލިއަންގެ ގެއްލުންވާނެ!

2

ވަން ފޮޓޯ: އަރިއަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ މަގުބައްތިތައް ބެލެހެއްޓުމާ ސްޓެލްކޯއިން ހަވާލުވުން

« 1 ...