ލުއި ޚަބަރު

އެންމެ ޅަ އުމުރުގައި އެންމެ ދިގު އިސްކޮޅެއްގެ ރިކޯޑު ކެނެޑާގެ ކުއްޖަކަށް!

ބައްޕީ ލަހިރީގެ މަރާއެކު ހުރިހާ ޒިންމާތަކެއް ދަރިފުޅު ބައްޕާ ލަހިރީއަށް

ބްރެޒިލްގެ ފިރިހެނަކު 121 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ލަތާ މަންގޭޝްކަރާމެދު އާއްމުކޮށް ނުދެކެވޭ ބައެއް ވާހަކަ ވާހަކަ!

އަބޫދާބީ ފެހިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމް

އާނޯލްޑްގެ ބަދަލުގައި ފެނުނު އައު ތަރިޔަކީ އާނޯލްޑްގެ ސިއްރު ދަރިއެއް

1

ލަތާ: އެކި ގައުމިއްޔަތާއި އެކި ދީންތަކާއި އެކި ސަގާފަތުގެ މީހުން އެއްގަލަކަށް އެރުވި ރަން އަޑުގެ ވެރިޔާ

އިނގިރޭސި ރާނީގެ ރަނިކަމަށް މިއަދު 70 އަހަރު ފުރިއްޖެ

ރެސްޓޯރެންޓު ތެރޭ މޯބައިލް ފޯނު ބޭނުން ނުކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް

އެމެޒޯންގެ މުއައްސިސް، ޖެފް ބޭޒޯސްގެ ބޮޑު ޔޮޓް ނެރުމަށްޓަކައި އާސާރީ ބުރިޖެއް ތަޅާލަން ޖެހިއްޖެ

ވިކްޓޯރިޔާ ބެކަމްގެ ކެއުމަކީ އަބަދުވެސް ފިހުނުމަހާއި ތަރުކާރީ

މި އާއިލާއަށް ފިލާވަޅެއް، މަންމަގެ ފޯނުން 2000 ޑޮލަރުގެ ފަރުނީޗަރު އޯޑަރުކުރީ މިކުއްޖާކަން އެނގުނީ މާފަހުން

1
... 7 ...