ރިޕޯޓް

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި އަލްހާން ފަހުމީ އޭސީސީއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތުން މައްޗަންގޯޅި މަހުރޫމްވެފައި އޮތުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: އިބްރާހީމް

1

ކޮލަމް ހަޅަ: މަގުމަތިވީ ނައިބު ރައީސުންނެއް ނޫން، ރައްޔިތުން!

ކެޔޮނިރު: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ރިސޯޓްތަކަށް ކުރައްވާ "ހިލޭ" ދަތުރުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

3

ސިނާންގެ ކޮލަމް: އެސްއޯއެފް، "ޑޮލަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް"

3

ކޮލަމް ހަޅަ: ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ހަވާލުކުރަންވީ ސިފައިންނާ!

7

އަޅުގަނޑުގެ ޕްރޮފެސަރު ބުނިހެން ގައުމު ތަރައްގީ ކުރުން!

4

25 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު، އިބޫގެ ފިލާވަޅެއް: ރައްޔިތުންގެ ކައިރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ! ތެދު ބަހުން ވާހަކަދައްކަވާ!

2

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ލާދީނީ ޒިންދާބާދު!

10

ދިވެހި މަސްވެރީން: މިފަހަރު ކަނޑުއަޑީގައި ވެލަޔަކަށް ބޮސްދޭ ވީޑިއޯއެއް

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް : "ހުސް ހަމީދު"

3

ހުޅުމާލޭ ރޯހައުސް އެއްގެ ޓެރަސްމަތިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

... 12