Close

ލިއޮނެލް މެސީ

ޕެނަލްޓީގެ ސަބަބުން މާޔޫސްވި، އެގޯސް ފޫބައްދަން ޓީމުން ދެއްކީ ހިތްވަރު: މެސީ

މެސީ އެދިގެން ނޫން ގޮތަކަށް އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކު ކުޅޭކަށް ނާރުވާން: ސްކަލޯނީ

ވޯލްޑް ކަޕް: ޕޮލެންޑް 0-2 އާޖެންޓީނާ (ފުލްޓައިމް)

ޕޮލެންޑު ކޯޗު: މެސީ ހިފަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟ އެއީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ޖަވާބު ނުހޯދި އޮތް ސުވާލެއް!

މިއީ އަހަރެމެންނަށް އާ ވޯލްޑް ކަޕެއްގެ ފެށުން: މެސީ

އާޖެންޓީނާ އެނބުރި އައިސްފި، މެސީގެ ވަދާއީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ދިރުން

ވޯލްޑް ކަޕް: އާޖެންޓީނާ 2-0 މެކްސިކޯ (ފުލްޓައިމް)

މިރޭގެ މެޗު: މެކްސިކޯގެ ކޯޗަކީ އާޖެންޓީނާއަށް އުފަން، މެސީގެ "ބަލިފައި" ދަންނަ އެކުވެރިޔާ!

މެސީއާއި އާޖެންޓީނާ ބިމަށް ތިރިކޮށްލީ ރެނާޑްގެ އަސަރުގަދަ ބަސްތަކުން!

އާޖެންޓީނާއަށް ދެން އޮތީ އުނދަގޫ މަގެއް، މެސީގެ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕު ސްޓޭޖުން ނިމިދާނެ؟

ބަހަނާ ދައްކާކަށް ނެތިން، މިޓީމު އެނބުރި އަންނާނީ އެކުގައި: މެސީ

ވޯލްޑް ކަޕް ތާރީހުގެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ބައެއް ނަތީޖާތައް!

6 ...