ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ވޯލްޑް ކަޕް: ޕޮލެންޑް 0-2 އާޖެންޓީނާ (ފުލްޓައިމް)

01 Dec 02:17

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މެޗު ފެށުނީއްސުރެ އާޖެންޓީނާ އިން ދިޔައީ ޕޮލެންޑްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރަމުން
 • އާޖެންޓީނާގެ ފޯވަޑް ލައިނުން މެސީ އާއި އަލްވަރޭޒް ނުރައްކާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ
 • މެސީ އާއި އަލްވަރޭޒް ފޮނުވާލި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ޕޮލެންޑްގެ ކީޕަރު ޝެޒްނީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި
 • އާޖެންޓީނާއަށް ޕެނަލްޓީއެއް ވެސް ލިބުނު، ނަމަވެސް މެސީ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ޕޮލެންޑް ކީޕަރު ވަނީ މަތަކޮށްފައި
 • ދެވަނަ ހާފުގައި ވެސް ނުރައްކާކޮށް ފެނުނީ އާޖެންޓީނާ، އެޓީމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު
 • އާޖެންޓީނާގެ ފުރަތަމަ ޖޯލު ޖަހައިދިނީ އެލެކްސިސް މެކް އެލިސްޓާ
 • އާޖެންޓީނާގެ ދެވަނަ ގޯލު ޖަހައިދިނީ ޖޫލިއަން އަލްވަރޭޒް
01 Dec 02:03

ސައުދީ އާއި މެކްސިކޯގެ މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މެކްސިކޯ ކުރީގައި އޮވެގެން. އެހެންކަމުން ފައިދާ ގޯލުގެ ތަފާތުން ކުރި ހޯދައިގެން ޕޮލެންޑަށް ވަނީ ގްރޫޕުގެ ދެވަނަ ލިބިފައި. ޕޮލެންޑް ގަދަ 16 އަށް.

01 Dec 01:57

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އާޖެންޓީނާ ކުރީގައި އޮވެގެން. އާޖެންޓީނާއަށް ވަނީ ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ގަދަ 16 ގެ ޖާގައެއް ލިބިފައި. ޕޮލެންޑަށް ޖެހޭނީ ސައުދީ އާއި މެކްސިކޯގެ މެޗު ނިމެންދެން އިންތިޒާރުކުރަން.

01 Dec 01:53

'90+3 - އާޖެންޓީނާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޓަގްލިއަފީކޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ޕޮލެންޑް ޑިފެންޑަރު ކީވިއޯ ވަނީ ގޯލު ލައިންމަތިން ދިފާއުކޮށްފައި.

01 Dec 01:51

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަ މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

01 Dec 01:35

މި ގްރޫޕުގައި ކުޅޭ އަނެއް މެޗުގައި ބައްދަލުކުރަނީ ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި މެކްސިކޯ. އެ މެޗުގައި 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މިވަގުތު ކުރީގައި އޮތީ މެކްސިކޯ. މިހާރު އޮތް ގޮތުން އަދިވެސް ގަދަ 16 ގެ ފުރުސަތު ޕޮލެންޑަށް އެބައޮތް. ޕޮއިންޓް ތާވަލުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން ޕޮލެންޑާއި މެކްސިކޯ އެއްވަރު. ޕޮލެންޑް ދެވަނައިގައި އޮތީ ފެއާ ޕްލޭ ރެކޯޑަށް ބަލައިގެން.

01 Dec 01:33

'73 - އާޖެންޓީނާގެ އިތުރު ނުރައްކަލެއް. މެސީ ދިން ރީތި ބޯޅައެއް ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު، އަލްވަރޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ޕޮލެންޑް ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް.

01 Dec 01:31

'71 - އާޖެންޓީނާއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ޓަގްލިއަފީކޯ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ، މެސީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ޕޮލެންޑް ކީޕަރު ޝެޒްނީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Dec 01:27

'68 - އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު ގޯލެއް ޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން އާޖެންޓީނާއަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަލްވަރޭޒް.

01 Dec 01:21

'61 - އާޖެންޓީނާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ޓަގްލިއަފީކޯ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން މެކް އެލިސްޓާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ޕޮލެންޑް ކީޕަރު ޝެޒްނީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Dec 01:18

'59 - އާޖެންޓީނާ އިން ދެ ބަދަލެއް. އަކޫނާ އާއި ޑި މަރީއާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ނިކޯލާ ޓަގްލިއަފީކޯ އާއި ޕަރޭޑޭސް.

01 Dec 01:16

'56 - އާޖެންޓީނާއަށް ފުރުސަތެއް. މެސީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޖޫލިއަން އަލްވަރޭސް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ޕޮލެންޑް ޑިފެންޑަރު މެޓީ ކޭޝް ވަނީ ބްލޮކޮށްފައި.

01 Dec 01:09

'49 - ޕޮލެންޑަށް ފުރުސަތެއް. ހިލޭ ޖެހުމަކުން ލިބުނު ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، ގްލިކް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އާޖެންޓީނާގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

01 Dec 01:08

'49 - އާޖެންޓީނާގެ އަކޫނާއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

01 Dec 01:06

'47 - އާޖެންޓީނާ އިން ގޯލެއް ޖަހައި ލީޑު ހޯދައިފި. ނަހުއެލް މޮލީނާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން އާޖެންޓީނާއަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެލެކްސިސް މެކް އެލިސްޓާ.

01 Dec 01:04

ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

01 Dec 00:50

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މެޗު ފެށުނީއްސުރެ އާޖެންޓީނާ އިން ދިޔައީ ޕޮލެންޑްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރަމުން
 • އާޖެންޓީނާގެ ފޯވަޑް ލައިނުން މެސީ އާއި އަލްވަރޭޒް ނުރައްކާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ
 • މެސީ އާއި އަލްވަރޭޒް ފޮނުވާލި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ޕޮލެންޑްގެ ކީޕަރު ޝެޒްނީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި
 • އާޖެންޓީނާއަށް ޕެނަލްޓީއެއް ވެސް ލިބުނު، ނަމަވެސް މެސީ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ޕޮލެންޑް ކީޕަރު ވަނީ މަތަކޮށްފައި
01 Dec 00:49

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ އާޖެންޓީނާ އަދި ޕޮލެންޑަށް ވެސް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

01 Dec 00:48
01 Dec 00:48

'45+3 - ޕޮލެންޑްގެ ޒިއެލިންސްކީ ނަގައިދިން ހުރަހުގައި ނުރައްކަލެއް ނެތް، އާޖެންޓީނާ ކީޕަރު އެމިލިއާނޯ މާޓިނޭޒް ވަނީ އެ ބޯޅަ ހޯދާފައި.

01 Dec 00:47
01 Dec 00:46

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ތިން މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

01 Dec 00:43

'42 - އާޖެންޓީނާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އަލްވަރޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ޕޮލެންޑްގެ ކީޕަރު ޝެޒްނީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި. ރީބައުންސް ބޯޅައިން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޑި ޕޯލް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ވެސް ކީޕަރު ޝެޒްނީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Dec 00:40

'39 - އާޖެންޓީނާ ކެޕްޓަން މެސީ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ، ޕޮލެންޑް ކީޕަރު ޝެޒްނީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި. މިއީ މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޝެޒްނީ މަތަކުރި ދެވަނަ ޕެނަލްޓީ.

01 Dec 00:39

'38 - ވީއޭއާރަށް ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ނިންމީ ޕެނަލްޓީއެއް ކަމަށް. ރެފްރީ ޕެނަލްޓީ ދިނީ މެސީއަށް ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޕޮލެންޑް ކީޕަރު ޝެޒްނީ ފައުލް ކުރި ކަމަށް ބަލާފައި.

01 Dec 00:38

'36 - އާޖެންޓީނާގެ އިތުރު ނުރައްކަލެއް. މެކް އަލިސްޓާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އަލްވަރޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ޕޮލެންޑްގެ ކީޕަރު ޝެޒްނީ ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި. ރީބައުންސް ބޯޅައިން އަލްވަރޭޒް ނަގައިދިން ހުރަހުން މެސީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

01 Dec 00:34

'33 - އާޖެންޓީނާގެ ނުރައްކަލެއް. ކޯނަރަކުން އަންހެލް ޑި މަރީއާ ނަގައިދިން ބޯޅަ، ގޯލާ އަމާޒުވާން ދަނިކޮށް، ޕޮލެންޑް ކީޕަރު ޝެޒްނީ ވަނީ މަތަކޮށްފަިއ.

01 Dec 00:32
01 Dec 00:29

'28 - އާޖެންޓީނާއަށް ފުރުސަތެއް. މޮލީނާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޖޫލިއަން އަލްވަރޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ޕޮލެންޑްގެ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި. ރީބައުންސް ބޯޅައިން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އަކޫނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ޕޮލެންޑް ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިކައިރިން ބޭރަށް.

01 Dec 00:17

'17 - އާޖެންޓީނާގެ ނުރައްކަލެއް. މެސީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން މާކޮސް އަކޫނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ޕޮލެންޑްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

01 Dec 00:16

މެޗުގެ ފުރަތަމަ 15 މިނެޓުގެ ކުޅުން ނިމުނު އިރު، ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ނުރައްކާކޮށް ފެންނަނީ އާޖެންޓީނާ. އެޓީމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައިވާ އިރު، ކެޕްޓަން މެސީގެ ނުރައްކާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ.

01 Dec 00:13
01 Dec 00:11

'11 - އާޖެންޓީނާއަށް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން މެސީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ޕޮލެންޑްގެ ކީޕަރު ޝެޒްނީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Dec 00:10
01 Dec 00:07

'7 - އާޖެންޓީނާ ކެޕްޓަން މެސީގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން މެސީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ، އުނދަގުލެއް ނެތި ޕޮލެންޑްގެ ކީޕަރު ޝެޒްނީ ވަނީ ހޯދާފައި.

01 Dec 00:05

'5 - ޕޮލެންޑްގެ ހަމަލާއެއް. ލެވަންޑޯސްކީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ބިއެލިކް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އާޖެންޓީނާގެ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި.

01 Dec 00:03

'3 - އާޖެންޓީނާގެ ނުރައްކަލެއް. ޑި ޕޯލް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، ނިކޮލަސް އޮޓަމެންޑީ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ޕޮލެންޑްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

01 Dec 00:00

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ކިކްއޯފް ކުރީ ޕޮލެންޑުން.

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް ސީގެ ފަސްވަނަ މެޗުގައި ޕޮލެންޑާއި އާޖެންޓީނާ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ގަދަ ބާރު ލިއޮނަލް މެސީއާއެކު އާޖެންޓީނާ މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނާނީ މޮޅަކާއެކު ގަދަ 16 ޔަގީންކުރަން. އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސައުދީ ކައިރިން ބަލިވުމާއެކު އެޓީމަށް ވަނީ ގަދަ 16 ޔަގީންކުރަން އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހިފައި. ޕޮލެންޑަށް އެއްވަރު ކޮށްގެންވެސް ގަދަ 16 ލިބެން އޮތް އިރު، އެ ގްރޫޕުގައި ދެން މިރޭ ކުޅޭ އަނެއް މެޗުގައި ނުކުންނަ ސައުދީ އަރަބިއާއާއި މެކްސިކޯއަށްވެސް ގަދަ 16 ލިބެން އެބައޮތް. އެ މެޗުގައި މެކްސިކޯއަށްވުރެ ބޮޑަށް ފުރުސަތު އޮތީ ސައުދީއަށް.

ދެޓީމުން ކުރިން ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ނަޒަރެއް

 • އާޖެންޓީނާއާއި ޕޮލެންޑް މީގެ ކުރިން 11 މެޗެއްގައި ވާދަކުރި
 • އޭގެ ތެރެއިން ހަ މެޗަކުން މޮޅުވީ އާޖެންޓިނާ، ޕޮލެންޑުން މޮޅުވީ ތިން މެޗެއްގައި
 • ދެގައުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅުނީ 1974 ވަނަ އަހަރު
 • އެ މެޗުން މޮޅުވީ ޕޮލެންޑް، އެއީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • އޭގެ ފަހުން 1978 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާއިން ޕޮލެންޑް ބަލިކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • އެއީ މި ދެގައުމުން ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރި ހަމައެކަނި ދެ މެޗު
 • އެންމެފަހުން ދެގައުމުން 2011 ވަނަ އަަހަރު ކުޅުނީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި، އެ މެޗުން މޮޅުވީ ޕޮލެންޑް