ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ވޯލްޑް ކަޕް: އާޖެންޓީނާ 1-2 ސައުދީ އަރަބިއާ (ފުލްޓައިމް)

22 Nov 17:09

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް:

 • ޗުގެ ފެވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ނުކުތީ އާޖެންޓީނާ، ފޯކަސް އަމާޒުވެފައި އޮތީ މެސީއަށް
 • ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި އާޖެންޓީނާ ކުރިއަށް ޕުޝްކޮށްގެން ކުޅުނު
 • އެޓީމުގެ ގޯލު ފެނުނީ މެސީގެ ޕެނަލްޓީއަކުން
 • އޭގެ ފަހުންވެސް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކުރީ އާޖެންޓީނާއިން
 • މެސީއާއި މާޓިނޭޒްގެ ބޯޅަތައް ގޯލަށް ވަން ނަމަވެސް ރެފްރީ ނިންމީ އޮފްސައިޑް ކަމަށް
 • ސައުދީގެ ޑިފެންޑަރުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ގިނަ ފަހަރަކު އޮފްސައިޑް މަޅީގައި އާޖެންޓީނާ ޖައްސާފައިވޭ
 • ސައުދީ ކެޕްޓަން ފަރާޖަށް އަނިޔާވެ އޭނާ ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައިވޭ
 • ސައުދީ ދެވަނަ ހާފަށް ނުކުމެ ދެއްކީ ތަފާތު ރޫހެއް
 • ފުލުފުލުގައި ދެ ގޯލު ޖަހައި ނަތީޖާ އަނބުރާލި، އެ ގޯލުތައް ޖެހީ އަލް-ޝެހްރީއާއި ދައުސާރީ
 • އެ ގޯލަށްފަހު އާޖެންޓީނާއިން ޕޮއިންޓަކަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ވީ ނާކާމިޔާބު
22 Nov 17:08

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. އާޖެންޓީނާއަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް. މެޗުން ސައުދީ މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން.

22 Nov 17:04

'90+11 - އާޖެންޓީނާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ އަލްވަރޭޒް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސައުދީގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އަލް އޮވައިސް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

22 Nov 17:01

އަލް ޝަހްރާނީގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ މުހައްމަދު އަލް ބުރޭކް.

22 Nov 17:01

'90+6 - ސައުދީގެ އަލް ޝަހްރާނީ އާއި ކީޕަރު މުހައްމަދު އަލް އޮވައިސްއާ ދެ ކުޅުންތެރިން ޖެހި، ޝަހްރާނީއަށް އަނިޔާއެއް. އޭނާ ވަނީ ފަރުވާއަށް ދަނޑުން ބާލާފައި.

22 Nov 16:56

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި އަށް މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

22 Nov 16:56

'90 - ސައުދީ ކީޕަރު މުހައްމަދު އަލް އޮވައިސްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

22 Nov 16:53

މެޗު ލަސްކުރަން އުޅުމުން ނަވާފް ދަނޑުން ފޭބީ ރީނދޫ ކާޑަކާވެސް އެކު.

22 Nov 16:52

'89 - ސައުދީން އިތުރު ދެ ބަދަލެއް. ނަވާފް އަލް އާބިދާއި ފެރާސް އަލް ބްރިކާންގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އަބްދުﷲ އަލް އަމްރީ އާއި ހައިތަމް އަސީރީ.

22 Nov 16:49
22 Nov 16:48
ސައުދީއަކީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ ކޮޅަށް އެއް ގޯލަށްވުރެ ގިނައިން ގޯލު ޖެހި ފުރަތަމަ އޭޝިއާގެ ޓީމު.
22 Nov 16:47

'84 - އާޖެންޓީނާއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ޑި މަރީއާ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ މެސީ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާގައި ބާރެއް ނެތް. ސައުދީ ކީޕަރު މުހައްމަދު އަލް އޮވައިސް ވަނީ އެ ބޯޅަ ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދާފައި.

22 Nov 16:45

'82 - ސައުދީއަށް އިތުރު ރީނދޫ ކާޑެއް. މިފަހަރު ކާޑު ދެއްކީ ސައުދު އަބްދުލްހާމިދަށް.

22 Nov 16:44
"އަހަރެމެން އެންމެ ގަޔާވާ ކަމަކީ އަހަރެމެންގެ ޓީމަކީ އެންމެ ދަށް، އެންމެ ކުޑަ ޓީމަށް ހަދާތީ. އަހަރެމެންގެ މެންޓާލިޓީއަކީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސަޕްރައިސްތައް ފެންނާނެ ކަމަށް،" މެޗުގެ ކުރިން ސައުދީ ކޯޗު ހާވީ ރެނާޑް
22 Nov 16:43

'80 - މެސީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސައުދީގެ ގޯލާ އަމާޒުނުވެ ބޭރަށް.

22 Nov 16:42

'79 - ސައުދީގެ ކެޕްޓަން ސާލެމް އަލް ދަވްސާރީއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް، ނުރައްކާ ހިސާބަކުން އާޖެންޓީނާއަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް.

22 Nov 16:41

'78 - ސައުދީގެ ބަދަލެއް. ސައުދީގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ކާމިޔާާބުކޮށްދިން ސަލޭހް އަލް ޝެހްރީގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ސުލްތާން އަލް ގަންނަމް. 

22 Nov 16:39
22 Nov 16:38

'75 - މެޗު ލަސްކުރަން އުޅުމުން ސައުދީގެ އަލީ އަލް ބުލައީހީއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

22 Nov 16:36

'72 - އާޖެންޓީނާގެ ހަމަލާއެއް. މެސީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޑި މަރީއާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސައުދީގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އަލް އޮވައިސް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

22 Nov 16:34

'71 - އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު ބަދަލެއް. ޓަގްލިއަފީކޯގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ މާކޮސް އަކޫނާ.

22 Nov 16:32
22 Nov 16:30

'67 - އޮޓަމެންޑީއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ސައުދީގެ އަބްދުﷲ އަލް މަލްކީއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

22 Nov 16:29

އާޖެންޓީނާ އިން ނަތީޖާ ހަމަހަަމަކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ސައުދީގެ ޑިފެންސް ފެންނަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށް.

22 Nov 16:28

'63 - އާޖެންޓީނާއަށް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލިސާންޑްރޯ މާޓިނޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސައުދީގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އަލް އޮވައިސް ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

22 Nov 16:26
22 Nov 16:23

'59 - އާޖެންޓީނާ އިން ތިން ބަދަލެއް. ގޮމޭޒާއި ޕަރޭޑޭސް އަދި ރޮމޭރޯގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒާއި ލިސާންޑްރޯ މާޓިނޭޒް އަދި ޖޫލިއަން އަލްވަރޭޒް.

22 Nov 16:20

'57 - އާޖެންޓީނާއަށް ފުރުސަތެއް. ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން މެސީ ނުރައްކާކުރުމުގެ ކުރިން ވަރުގަދަ ޓަކަލްއަކާއެކު ސައުދީގެ ހަސަން ޓަމްބަކްޓީ ވަނީ އެ ބޯޅަ ދިފާއުކޮށްފައި.

22 Nov 16:18

'53 - ސައުދީން ލީޑު ހޯދައިފި. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއަކުން ސައުދީއަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސާލެމް އަލް ދަވްސާރީ. އޭނާއަކީ ސަލްމާން އަލް ފަރާޖް އަނިޔާވެގެން ބަދަލުކުރުމުން ސައުދީގެ ކެޕްޓަންކަމުގެ ދައުރު އަދާކުރަމުންދާ ކުޅުންތެރިޔާ.

22 Nov 16:16

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ފަސް މިނެޓުގައި އާޖެންޓީނާއަށް ރަނގަޅު އެޓޭކިން ކުޅުމެއް ނުދެއްކޭ. ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުމަށް ވަނީ އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި.

22 Nov 16:12

'48 - ސައުދީން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފި. ސައުދީއަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސަލޭހް އަލް ޝެހްރީ. އޭނާ އެ ގޯލު ޖެހީ މެސީ އަތުން ގެއްލުނު ބޯޅައަކުން ކައުންޓާ އެޓޭކެއްގައި ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން.

22 Nov 16:08

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ފެށީ އާޖެންޓީނާ އިން.

22 Nov 15:53

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މެޗުގެ ފެވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ނުކުތީ އާޖެންޓީނާ، ފޯކަސް އަމާޒުވެފައި އޮތީ މެސީއަށް
 • ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި އާޖެންޓީނާ ކުރިއަށް ޕުޝްކޮށްގެން ކުޅުނު
 • އެޓީމުގެ ގޯލު ފެނުނީ މެސީގެ ޕެނަލްޓީއަކުން
 • އޭގެ ފަހުންވެސް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކުރީ އާޖެންޓީނާއިން
 • މެސީއާއި މާޓިނޭޒްގެ ބޯޅަތައް ގޯލަށް ވަން ނަމަވެސް ރެފްރީ ނިންމީ އޮފްސައިޑް ކަމަށް
 • ސައުދީގެ ޑިފެންޑަރުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ގިނަ ފަހަރަކު އޮފްސައިޑް މަޅީގައި އާޖެންޓީނާ ޖައްސާފައިވޭ
 • ސައުދީ ކެޕްޓަން ފަރާޖަށް އަނިޔާވެ އޭނާ ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައިވޭ
22 Nov 15:53

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ މެސީގެ ޕެނަލްޓީއާއެކު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އާޖެންޓީނާ ކުރީގައި އޮވެގެން.

22 Nov 15:50

'45+3 - ސައުދީގެ އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ކެޕްޓަން ސަލްމާން އަލް ފަރާޖަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ބަދަލުގައި ނަވާފް އަލް އާބިދް ކުޅެން ނުކުމެއްޖެ.

22 Nov 15:49
22 Nov 15:48

'45+2 - އާޖެންޓީނާއަށް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލިބުނު ބޯޯޅަ، ޑި މާރިއާއަށް ރަނގަޅަށް ފޮނުވާލެވޭ ގޮތެއް ނުވި.

22 Nov 15:47

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ފަސް މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

22 Nov 15:44
22 Nov 15:43

'43 - މެސީ ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުން ދިފާއުކުރުމާއެކު ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ޑި ޕޯލް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ސައުދީ ގޯލާ އަމާޒު ނުވެ ބޭރަށް.

22 Nov 15:42

'40 - ޑި މާރިއާ ދިން ބޯޅައިން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން މެސީ ނުރައްކާކުރުމުގެ ކުރިން ސައުދީގެ ސައުދު އަބްދުލްހާމިދު ބޯޅަ ދިފާއުކޮށްފި.

22 Nov 15:36

'35 - މެސީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ސައުދީގެ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް މިފަހަރުވެސް ހުރީ އޮފްސައިޑް މަގާމެއްގައި.

22 Nov 15:33

މެސީއަކީ ހަތަރު ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ގޯލު ޖެހި ފަސްވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ. މެސީ މިހާތަނަށް 2006، 2014، 2018 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ގޯލު ޖަހައިފައިވޭ. މެސީގެ އިތުރުން ހަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިންނަކީ ޕެލޭ، އޫވޭ ސީލާ، މިރްސްލާވް ކްލޯސާ އަދި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ.

22 Nov 15:32

ސާލެމް އަލް ދަވްސާރީ ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުން އާޖެންޓީނާގެ ކީޕަރު މާޓިނޭޒް ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދާފައި.

22 Nov 15:32

'31 - މުހައްމަދު ކަންނޯއަށް ޑި ޕޯލް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ސައުދީއަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް.

22 Nov 15:31

'28 - ގޮމޭޒް ދިން ބޯޅައަކުން ސައުދީގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އާޖެންޓީނާ ފޯވަޑް ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް ރީތި ގޯލެއް ޖެހި ނަމަވެސް، އޭނާ ހުރީ އޮފްސައިޑް މަގާމެއްގައި.

22 Nov 15:26

'25 - ޑި ޕޯލްގެ ގޯހެއް. ސައުދީއަށް ބޯޅަ ލިބުނު ނަމަވެސް، ނުރައްކާކުރުމުގެ ކުރިން އާޖެންޓީނާގެ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ހުރަސް އަޅާފައި.

22 Nov 15:23

'22 - ކައުންޓާ އެޓޭކެއްގައި ބޯޅަ ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު، ސައުދީގެ ގޯލަށް މެސީ ބޯޅަ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، އޭނާ ހުރީ އޮފްސައިޑް މަގާމެއްގައި.

22 Nov 15:22
22 Nov 15:21

'20 - ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އަލަހެންޑްރޯ ގޮމޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސައުދީގެ ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވި.

22 Nov 15:20

ސައުދީން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަށްޖެހި، އާޖެންޓީނާ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން. ސައުދީ އަތުން ބޯޅަ ގެއްލޭ ވަގުތު، އާޖެންޓީނާ އިން އަންނަނީ ކައުންޓާ އެޓޭކުގައި ނުރައްކާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން.

22 Nov 15:19

'16 - ސައުދީގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ސައުދު ފޮނުވާލި ހަމަލާގައި ބާރެއް ނެތް. އާޖެންޓީނާ ކީޕަރު މާޓިނޭޒް ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު އެ ބޯޅަ ހޯދާފައި.

22 Nov 15:16

ސައުދީއަށް ވަނީ ކުރިއަށް ޖެހި ކުޅުމަށް އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި. މެސީ އާއި ޑި މާރިއާ އަދި ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒްއާއެކު އާޖެންޓީނާގެ އެޓޭކް ފެންނަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށް.

22 Nov 15:12

މެޗުގެ ކުރިން ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް އާޖެންޓީނާގެ މެސީއަށް

 • ރެކޯޑު ހަތް ބެލޮންޑިއޯގެ މެސީއަށް މިއީ ފަސްވަނަ ވޯލްޑް ކަޕް
 • ކްލަބު ކެރިއަރުގެ ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައިވާ މެސީ، ގައުމީ ޓީމާއެކު މިދިޔަ އަހަރު ކޮޕާ އެމެރިކާ ކާމިޔާބުކުރި
 • ވޯލްޑް ކަޕްގައި މެސީ ހަ ގޯލު ޖަހާފައިވޭ
 • އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު ގޯލު ޖެހީ 2014 ވަނަ އަހަރު
 • 2014 ވަނަ އަހަރު މެސީ ވަނީ އާޖެންޓީނާއާއެކު ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލް ކުޅެފައި
 • ފައިނަލްގައި ބަލިވި ނަމަވެސް މެސީއަކީ އެފަހަރު ރަން ބޯޅަ ހޯދި ކުޅުންތެރިޔާ
22 Nov 15:10

'10 - ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް، އާޖެންޓީނާއަށް ލީޑު ހޯދައިދިނީ ކެޕްޓަން މެސީ. އޭނާގެ ޕެނަލްޓީ ވަނީ ހަމަޖެހިލާފައި ސައުދީގެ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލާފައި.

22 Nov 15:09

'8 - ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ސައުދީ ކުޅުންތެރިން ފައުލް ކޮށްފައިވޭތޯ ވީއޭއާރްއަށް ބަލަނީ. އާޖެންޓީނާއަށް ޕެނަލްޓީއެއް.

22 Nov 15:08

'7 - ނުރައްކާ ހިސާބަކުން އާޖެންޓީނާއަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް. ފޮނުވާލަނީ މެސީ.

22 Nov 15:07

'6 - ސައުދު އަލްހާމިދު އަތުން ބޯޅަ ބޭރުވުމުން ފުރަތަމަ ކޯނަރު އާޖެންޓީނާއަށް. މެސީ ނަގައިދިން ކޯނަރުގެ ބޭނުން އާޖެންޓީނާއަށް ހިފޭ ގޮތެއް ނުވި.

22 Nov 15:04

'3 - ޑި ޕޯލް އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުމުން ފުރަތަމަ ހިލޭ ޖެހުން ސައުދީއަށް.

22 Nov 15:03

'2 - ފުރަތަމަ ހަމަލާ ވެސް އާޖެންޓީނާ ކެޕްޓަން މެސީގެ ފަރާތުން. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން މެސީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސައުދީގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އަލް އޮވައިސް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

22 Nov 15:01

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ކިކްއޯފް ކުރީ ސައުދީން.

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް ސީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އާޖެންޓީނާއާއި ސައުދީ އަރަބިއާ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

މިއީ މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ދެޓީމުންވެސް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު. ގްރޫޕް ސީގައި ސައުދީއާއި އާޖެންޓީނާގެ އިތުރުން ދެން ހިމެނެނީ މެކްސިކޯއާއި ޕޮލެންޑް. އެ ދެ ޓީމު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވާދަކުރާ މެޗުވެސް މިރޭ އޮންނާނެ.

ދެ ޓީމުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ތާރީހަށް ނަޒަރެއް

ސައުދީ އަރަބިއާ

 • ސައުދީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވޯލްޑް ކަޕަކަށް ކޮލިފައިވެފައިވަނީ 1994 ގައި
 • މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ސައުދީއަށް ހަވަނަ ވޯލްޑް ކަޕް
 • ސައުދީގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ވޯލްޑް ކަޕަކީ އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕް
 • 1994 ގައި ގްރޫޕުގެ ދެވަނަ ހޯދައިގެން ސައުދީން ވަނީ ގަދަ 16 ކުޅެފައި

އާޖެންޓީނާ

 • އާޖެންޓީނާ ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް, ވޯލްޑް ކަޕް 1930 ގައި ވެސް ވާދަކޮށްފައި
 • ވޯލްޑް ކަޕް 1978 ގައި އާޖެންޓީނާއިން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތައްޓެއް ހޯދާފައި
 • އަމިއްލަ ގައުމުގައި ބޭއްވި އެ ވޯލްޑް ކަޕް އާޖެންޓީނާ ނެގީ ފައިނަލުގައި ނެދަލެންޑްސް ބަލިކޮށްގެން
 • ޖުމުލަ ދެ ވޯލްޑް ކަޕެއް ނަގައިފައިވާ އާޖެންޓީނާ މަރަޑޯނާއާއެކު ދެން ތަށި ނެގީ 1986 ގައި
 • 2014 ވަނަ އަހަރު މެސީގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު އާޖެންޓީނާ ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލް ކުޅުނު