ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ރައީސްގެ ކެބިނެޓަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް: ޖޭޕީ

އީދު ކުޅިވަރެއްގައި ނަހުލާ އާއި ގާސިމަށް ހަޖޫޖެހި މައްސަލަ ޖޭޕީން ކުށްވެރިކޮށްފި

2

ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވުމުން، އަލީ ވަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ހުށަހަޅަނީ

1

ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް، އަލީ ވަހީދަށް އަންގަވައިފި

1

އިސްތިއުފާ ނުދެއްވުމުން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރައްވައިފި

4

ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރަން ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި އޮތީ ދެ ޕާޓީއެއް ނޫން، ވަގުތު ޖެހުމުން އެކަން އެނގިގެންދާނެ: ޖޭޕީ

ކޯލިޝަނެއް ނުރޫޅޭނެ، ކޯލިޝަން ބައިވެރީންގެ ހިއްސާ ޔަގީން ކޮށްދޭނަން: ރައީސް

1

ރައީސް ވަހީދަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލަ އެމްއާރުއެމް އާއި ޖޭޕީން ކުށްވެރިކޮށްފި

މީ އެއްޕާޓީގެ ގައުމެއް ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކުރިކަމަށް ފާހަގަވާ ކަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް ވިދާޅުވުމުން ޖޭޕީން ރައްދު ދީފި

ޖުމްހޫރި ޕާޓީން މަޖިލިސް ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައި: މަޖިިސް ރައީސް

... 8 ...