ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ، "ލަކުޑި ސޭޓު" އަވަހާރަވެއްޖެ

ޖުމްލަ 114 ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި، ގިނައީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް 11 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ދެވަނަ ބުރުގައި ހެދި ދެކޯލިޝަން ފެއިލް، ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހެއްދެވި ކޯލިޝަނާ އެކު ރައީސް ސޯލިހު ކުރިޔަށް!

1

އެމްޑީޕީން އެއްލައިލަންދެން ވައުދުވީ ގޮތަށް ކޯލިޝަނުގެ ތެރޭގައި ތިބޭނަން، އަމިއްލައަށް ބޭރެއް ނުވާނަން: ގާސިމް

ހެލްތު މިނިސްޓްރަ އައްޔަން ކުރިއިރު ފެނުނީ ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރެއްވިތަން: ރައީސް

ކޯލިޝަނެއް ގޮވައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ދަތިކަމެއްނޫން، ކަންކަމުގައި 4 ލީޑަރުންގެ މަޝްވަރާ ލިބޭ: ރައީސް

ޕާޓީތައް ސަސްޕެންޑު ކުރުމުގެ މާއްދާ އުނިކޮށް، އިސްލާހުތަކުގެ ޑުރާފްޓް އޭޖީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ފޮނުވި ނަންތަކާމެދު ކަންހިނގި ގޮތް އަދި ތަފްސީލްކޮށެއް ނުދޭ: ޖޭޕީ

ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަމަށް ނަސީމް އައްޔަން ކުރެއްވުމުން ދުންޔާ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އޮތީ ސަރުކާރާއެކު: ގާސިމް

ގާސިމް، ޒުވާނަކާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

1
... 8 ...