ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

އިދިކޮޅާ ގުޅުމަށް ދިން ދައުވަތަށް ޖޭޕީގެ "ޝައުގެއް ނެތް"!

އިދިކޮޅާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ރަސްމީކޮށް ދައުވަތު ދީފި

މަޖިލީހުގައި ހުންނަ ޖޭޕީ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި "ސާލިހު ޕާޓީ" އާއި "އެމްއެމްޕީ" ޖެހި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

މެންބަރު ކާނަލް ނާޒިމް ވެސް ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ނާޒިމް އާއި ރިޔާޒް އަށް ގާސިމްގެ ފިނި ރައްދެއް: ސިޔާސީ މީހުން ޕާޓީތަކުން ކެނޑުމާއި އައުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް

1

މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ޔުމްނާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ނަފުރަތުގެ އުފެއްދުން ކުށަކަށް ހެދުމުގެ ބިލު ފާސްކުރާނީ ގާސިމުގެ ވޯޓާ ނުލައި: ބޮންޑޭ

ލާދީނީ ގޮވުން ހުއްޓުވަން ހުށަހެޅި ބިލު ފާސްވެއްޖެނަމަ އެއީ ދީނާ ދެކޮޅު ވާހަކަދައްކަން ހުޅުވާލެވޭ ގާނޫނީ ދޮރެއް: ޖޭޕީ

1

ބޮޑު ހިޔާނާތް: ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމަށާއި ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމަށް މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އެތައް ފައިސާއެއް!

ކައުންސިލް އިންތިހާބު: އެމްޑީޕީއަށް 400 ގޮނޑި، ޕީޕީއެމަށް 325 ގޮނޑި

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ނުފެންނަތާ ދޮޅު އަހަރު، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރަކީ ބޭހަކަށްވެސް ލިބޭވަރަށްވުރެ ތަދު ބޭފުޅެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

6 ...