ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަ 75 ޕަސަންޓް ބޮޑުކޮށްދޭނަން: ގާސިމް

1

ވަން ފޮޓޯ: ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުން

ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު މާފު ކޮޮށްދޭނަން: ގާސިމް

މައުސޫމް ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

މިއީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓުން ގިނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު!

ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ގާސިމް، ޑރ. ވަހީދުގެ އަރިހަށް

1

ގާސިމް ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ހިންގަވާފައި ދަރުބާރުގެއަށް ވަޑައިގެން ފޯމް ހުށަހަޅުއްވައިފި

1

ގާސިމުގެ ރަނިން މޭޓަކަށް އަމީން އިބްރާހީމް ހަމަޖައްސައިފި

މަހުމޫދު ޝައުގީ ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރެއްވުމާއެކު، ގާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

ޖޭޕީ އާއި ޑިމޮކްރެޓްސް ގުޅިގެން އިންތިހާބަށް ނުކުތުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

ގާސިމްގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ހަމަަޖައްސަން އުޅޭ ވާހަކަ ރައީސް ވަހީދު ދޮގުކުރައްވައިފި

ގާސިމްގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ޑރ. ވަހީދު ހަމަޖައްސަނީ!

1
6 ...