ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކުގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓު އަންނަ މަހު އޭޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވަނީ

އީސީގެ ދަފްތަރަކީ ޕާޓީތަކުގެ ވެސް ދަފްތަރުކަމަށް ބަލަން ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ޕާޓީތަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި

ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހުއްޓުވާކަށް ނޫން: ޝަރީފް

އެމްޑީޕީ މެންބަރުންގެ އަދަދު ދަށަށް، ޕީޕީއެމް އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މައްޗަށް

1

ގާޒީންނާއި ފަނޑިޔާރުން އިސްތިއުފާދީފައި ވިޔަސް ސިޔާސީވުމުން، އިންސާފާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދޭ: ސައުދު

ބަރުލަމާނީ ގެންނަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީ ވޯޓު ލިބިގެން ވެރިކަމަށް ނާދެވޭނެ މީހުން: ގާސިމް

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަމީން އިސްތިއުފާދެއްވުން: ގާސިމް އިބްރާހީމް

1

ޕާޓީގެ މެންބަރެއް ވިޔަސް، ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ: ޖޭޕީ

ރައީސްގެ ކެބިނެޓަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް: ޖޭޕީ

އީދު ކުޅިވަރެއްގައި ނަހުލާ އާއި ގާސިމަށް ހަޖޫޖެހި މައްސަލަ ޖޭޕީން ކުށްވެރިކޮށްފި

2

ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވުމުން، އަލީ ވަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ހުށަހަޅަނީ

1

ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް، އަލީ ވަހީދަށް އަންގަވައިފި

1
... 9 ...