ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ރައީސް ވަހީދަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލަ އެމްއާރުއެމް އާއި ޖޭޕީން ކުށްވެރިކޮށްފި

މީ އެއްޕާޓީގެ ގައުމެއް ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކުރިކަމަށް ފާހަގަވާ ކަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް ވިދާޅުވުމުން ޖޭޕީން ރައްދު ދީފި

ޖުމްހޫރި ޕާޓީން މަޖިލިސް ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައި: މަޖިިސް ރައީސް

ގާސިމަކީ ދީލަތިކަމުގެ ނަމޫނާއެއް، ފަތުރަމުންދާ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތައް ކުށްވެރިކުރަން: ޖޭޕީ

ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން ކުރަން ބޭނުން ނޫން ނަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ނާންނާނެ: ގާސިމް

އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީއަށް ފައިސާ ދޫކުރަން އިލެކްޝަނުން ނިންމައިފި

ފެއިލްވެފައިވާ ޕާޓީ ސިސްޓަމް ބަލިކުރެވޭނީ ރައްޔިތުން މިނިވަން ވިސްނުމަށް ވޯޓު ދެއްވައިގެން: އަލްހާން

1

ޖޭޕީގެ "ދީނާ ގައުމުގެ ދިފާއުގައި" ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްއާރުއެމްގެ ތާއީދު އަޅުގަނޑަށް ދެއްވުން އެދެން: އަލްހާން

ހާލަތު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތް މި އަންނަނީ ބަލަމުން، އިންތިހާބު ފަސްކުރަން އަދި މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން: އިލެކްޝަންސް

ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރެއިން ވެރިކަމަށް އައި ނަމަވެސް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން: ރައީސް

... 10 ...