ހުޅުމާލެ

130 ފުލެޓެއްގެ ކޮމަން އޭރިޔާ ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް: އެޗްޑީސީ

ވަން ފޮޓޯ: "ގްލެމާ ރެޒިޑެންސް" ހުޅުވުން

ސިނާންގެ ކޮލަމް: ދިވެއްސަކަށް ވުމުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ތާކުންވެސް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު އޮންނަންވާނެ އެވެ.

3

މެޑަމް ފަޒްނާ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި މެމޯގްރަފީގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

66.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ހުޅުމާލެ ބިންތަކެއް ވިއްކާލަނީ

ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެއްޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

ޗައިނާގެ އެމްބަސީ އެޅުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ހަމަޖައްސައިފި

ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދަކަށް ހާއްސަ ބޮޑު ޕާކިން އޭރިއާއެއް ހުޅުމާލޭގައި ހަދަނީ

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދުވަނީ ފަސްލައްކައަށް އަރާފައި، 2028ގައި ހަލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާނެ: ސަރުކާރު

ޖީއައިއެސް ގެ ސްޕެޝަލް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑު އެޗްޑިސީއަށް ލިބިއްޖެ

ކެންސަރު ބަލީގެ ފަރުވާއަށް ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަނީ

1

ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

2 ...