ހުޅުމާލެ

ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މަޝްރޫއުތައް ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް އެބަދޭ، އަންނަ މޭގައި ހަވާލުކުރަން ފެށޭނެ: ހައުސިން

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުސް

1

އާއިލީ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މުފްތީ މެންކް ދެއްވާ ދަރުސް މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހެދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތް ޑިސެމްބަރުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

ވަން ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީގެ "ޑެންގީ އިޖާބަ" ހަރަކާތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ހުޅުމާލޭގައި އިލެކްޓްރިކް ވެހިކަލް ޗާޖިން ސްޓޭޝަންތަކެއް އަޅަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ހަދާ ފުލެޓްތައް ދައްކާލުން

ޑެންގީ ފެތުރުން ހުއްޓުވަމަށް ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ޕާކިން ސިސްޓަމްތައް މަރާމާތުކޮށް ކުއްޔަށް ދޭން ފަށަނީ

ނުނިމި ލަސްވާ ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކުގެ އެގްރިމަންޓް ބާތިލުކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: އާތިފް

ނުނިމި ލަސްވާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ ފްލެޓުތައް ތިން މަސްތެރޭ ނިންމައި ހަވާލުކުރަނީ

1

ހުޅުމާލޭގެ 37 ޕަސެންޓު ފުލެޓުން ކުލި ނުދައްކާ، ހިޔާ މަޝްރޫއު ރާއްޖެއަކާ ނުގުޅޭ!

1
2 ...