ހުޅުމާލެ

ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ކޯ-ލިވިން ފެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުމާ ގުޅިގެން އެޗްޑީސީން ސާވޭއެއް ކުރަނީ

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ވިއްކާލަފާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެޗްޑީސީ އުވައިލުމަށް ބޮންޑާ ހުށަހަޅުއްވައިފި

2

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ހަޅުތާލުކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފުލެޓުތައް

ނުދީފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ގޮސް ރޯނު ދަމައިގެންވެސް މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޭނަން: ބޮންޑާ

4

ލީގުގެ މެޗުތައް ހުޅުމާލެ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަހަރު ކުޅެވޭނެހެނެއް ހިޔެއް ނުވޭ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުނަށް ލުއިދިނުމުން ބިދޭސީން ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ސެންޓްރަލް ޕާކަށް

ސެންޓްރަލް ޕާކުގެ ފައުންޓެން ޕާކު އަންނަ މަހު ނިމޭނެ: އެޗްޑީސީ

1

ވަން ފޮޓޯ: އަޅާނުލެވި ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ވީރާނާވެފައި

2

ފުރަބަންދާއެކު ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކު ފަޅުވެ، ވެޔޮ ހެދި ޖަންގައްޔަކަށް

2 ...