ސަރުކާރު

ޔާމީންގެ ހުރިހާ ސަޕޯޓަރުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރިޔަސް، މި ސަރުކާރު ގެންނަން އުޅުނު އެންމެނަށް ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެ

1

ލަންކާގައި ކިޔަވަން ތިބޭ ކުދިންގެ މާމަ އަދި ކާފަޔަށް ވެސް ގާޑިއަން ވިސާ ދޭންފަށައިފި

ލަންކާގެ އެހީއާއެކު ރާއްޖޭގައި ދެ ސްކޫލާއި ޑްރަގް ރިހެބްލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމް ކުރަނީ

ދިވެހިންނަކީ ބިދޭސީންގެ ގޮތުގައި ލަންކާއަކުން ނުދެކޭ: ރަނިލް

1

ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖާފަތެއް ބާއްވައިފި

މަތީ ތައުލީމާއި ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުމާއި އިޖުތިމާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ލަންކާއިން ދިވެހިންނަށް 90 ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހުގެ ދައުވަތަކަށް، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީއަށް ފަހު އައި ސަރުކާރުތަކުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު މަރުކަޒީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލު ކުރި: ރައީސް

ސަރުކާރު ހިނގަނީ ފިނިހަކަ ދުވެލީގައި: އާދަމް ޝަރީފު

މިރެއާއި އާދީއްތަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުވެސް މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ބާއްވަނީ

ޕެސްޓިސައިޑްސް ބިލް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

3