ސަރުކާރު

އިޒްރޭލުން ގުދުސްގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތައް ރާއްޖެއިން އދ. ގައި ކުށްވެރިކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ހިޔާނާތަށް ޖާގައެއް ނެތް، އަނިޔާވެރި ނުވާނެ

ޖަލީލުގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ސަމާލުވާން ސަރުކާރުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހައްގުތައް ހޯދައި ދިނުމުގައި ސަރުކާރު ފެއިލްވެއްޖެ: ހިޔުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް

2

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތިން ބިލެއް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

މިފްކޯ ތަރައްގީކޮށް ނިމުމުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަސް ގަނެވޭ މިންވަރު 61 ޕަސަންޓް އިތުރުވާނެ

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާނެ އާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވޭނީ ދައުލަތުގެ ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި، ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީތައް އެޅިގެން: ނަޝީދު

ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ޕާކިން މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުމެއް ނުދިން: މުއިއްޒު

ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އައި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަނީ

1

އަމިއްލަފުޅު ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ރައީސް ސޯލިހަށް ހާއްސަ އުފާވެރިކަމެއް، މަރުހަބާގެ ސަފު ނޫރާނީއާގެއާ ހަމަޔަށް

3 ...