ސަރުކާރު

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ވަޒީފާގައިމީހުން ނުގެންގުޅެ އަމިއްލަމަސައްކަތުން އާމްދަނީހޯދާ މީހުން: ފައްޔާޒް

އުނދަގޫވެސް ވާނެ، އެކަމަކު ލޮކްޑައުން އަވަހަށް ހުޅުވައިލެވޭނީ މި މޭމަހު ވަރަށް ބޮޑު ގުރުބާނީއެއް ވެގެން: މިނިސްޓަރު

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި ފްރޮންޓްލައިން ގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްގެ އަދަދުތައް އިއުލާނުކޮށްފި

ޓެންޑާ ބޯޑުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތަކާ އަޅުގަނޑު ނުބެހެން، އެކަން ދަނީ ވަރަށް ހާމަކަންބޮޑުކޮށް: އަމީރު

އިގްތިސޯދު ކޮޅަށްޖެހުމަށް 15 ވަރަކަށް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: ފައްޔާޒް

ވިސްނުމަކީ ސިއްހީ މާހިރުން ހުއްދަ ދޭ ނަމަ ޖުލައި ހިސާބު ގައުމު އަނބުރާ ހުޅުވައިލުން: ފައްޔާޒް

ރިލީފް ލޯނު 38 ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފި، އެހެން ލޯނުތައް ހަފުތާއެއް ތެރޭ ކުރިޔަށް ދާނެ: ފައްޔާޒް

ޖޮބް ސެންޓަރުގައި 2200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި، އަންނަ ހަފުތާގައި ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށަނީ

ކުންފުނިތަކުގެ އެމްޑީންނާއި ޑީއެމްޑީންގެ މުސާރަ އިން 32 ޕަސެންޓް ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ މުސާރަ 35 ޕަސެންޓާއި ހަމަޔަށް ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި މިއޮތީ ބަހާރުމޫސުމެއް ނޫން، ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ އެންމެރަނގަޅު ހިދުމަތެއް ދޭން: އަލީ ވަހީދު

އެންމެންވެސް މި އުޅެނީ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި، ކަންކަން ލަސްވިޔަސް ކެތްތެރިވެދެއްވާ!

3 ...