ސަރުކާރު

ކޮވިޑާ ސީދާ ގުޅުން ނެތް ކިތަންމެ ކަމަކަށް މިހާލަތުގައި ސަރުކާރުން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހިފައިވޭ: ރައީސް

ފުރަބަންދުގެ ދަތިކަމާއެކުވެސް ކެތްތެރިކަން އިސްކުރެއްވީތީ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ޝުކުރުއަދާކުރައްވައިފި

ކުރީން އަންދާޒާކުރިވަރަށް ބަލި ނުފެތުރުނީ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރީންގެ ލަފަޔަށް މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދުކުރުމުން

މިނިސްޓްރީތަކުންދޭ ހިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަން ހުށަހަޅަން ފާސްކޮށްފި

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު މިހާރުން މިހާރަށް މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް މެންބަރު ހަލީމު ގޮވާލައިފި

4

މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިޖާބަ ދޭން ޖެހޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

1

މި މަހުގެ 28 ގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅު ކަމަށް ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް

1

ނިއު ނޯމަލްގެ މިންގަނޑު ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި، ތައްޔާރުވާން ރިސޯޓުތަކަށް 30 ދުވަސް ލިބޭނެ

ސަރުކާރާއި މަޓީއާ ދެމެދު މައްސަލައެއް ނެތް، މަޓީން އަންނަނީ ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަޔަށް އެއްބާރުލުން ދެމުން: މިނިސްޓަރު

އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މަޓީން މިހާލަތުގައި އެ ނެރުނު ބަޔާނަކީ ސަރުކާރުގެ ގައިގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުން ކަމުގައި: ފައްޔާޒް

1

މަޓީން ހުށަހެޅީ ތިން ކުއާޓަރުގެ ކުލި ފަސްކޮށްދޭން، ސަރުކާރުން ޝަރުތުކުރީ ވަޒީފާއިން ނުކަނޑަން: ފައްޔާޒް

1
2 ...