ސަރުކާރު

ޝަރީއާ ހުއްދަ ކުރާ ފައިނޭންސިން ސްކީމާއެކު، ހަލާލު ޓޫރިޒަމް ތައާރަފު ކުރަނީ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ "އިމަޖެންސީ ރެސްޕޯންސް" ޓީމެއް!

1

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރަކީ ނަމޫނާ އެކެވެ، އެހެން މިނިސްޓަރުންވެސް އެމަގުން ހިންގަވާށެވެ!

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ފުރަތަމަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ރެކޯޑު ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް!

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓާ ހުޅުވަން ނުކެރިގެން އުޅެނީ އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދައްކާނެ ވާހަަކައެއް ނެތީމަ: އަދުރޭ

ކެޔޮނިރު: އަފުން ފެހޭ ހާއި ހާއި އަރާގަތުންމާ! ލާށިގުދަހަ ކުމައްބަވޭ؟، ރައީސް ޔާމިނުގެ ސިޔާސީ ޗަރުކޭސް!

4

ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތައް ލަސްވާ ވާހަކައެއް ނުދަންނަވަން: ނަޝީދު

ސައުދީގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ސަރަހައްދަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުތައް، ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންކަން

ތިނަދޫގައި ގޯތީގައި ގެ އެޅުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަަތު އިތުރުކޮށްފި

އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

2