ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް

ރ. އަތޮޅުގެ ފޯރިގަދަ ފައިނަލް ކާމިޔާބުކުރީ އިނގުރައިދޫ، ފ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ މަގޫދޫ

ޅ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ ކުރެންދޫ، ގދ. އަތޮޅުގެ ތަށި ވާދޫން އުފުލާލައިފި

ވަރުގަދަ ތިމަރަފުށި ބަލިކޮށް ކިނބިދޫން އަތޮޅު ތަށި ނަގައިފި، ލ. އަތޮޅު ޗެމްޕިއަނަކީ ގަން

އދ. ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާމިގިއްޔަށް، އއ. ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޮޑުފޮޅުދުއަށް

ކ. އަތޮޅު ފައިނަލަށް ގާފަރާއި ދިއްފުށި، މ. އަތޮޅު ފައިނަލަށް ނާލާފުއްޓާއި ދިއްގަރު

ގއ. މާމެންދޫން އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކޮށްފި، ދ. އަތޮޅު ފައިނަލަށް މާއެނބޫދުއާއި ކުޑަހުވަދޫ

ވަން ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސެލް ޗެލެންޖްގެ ރޭގެ ފޯރިގަދަ މެޗުތައް

ފ. އަތޮޅު ފައިނަލަށް މަގޫދުއާއި ނިލަންދޫ، ބޮޑުފޮޅުދޫ، އޭދަފުށި އަދި ފެހެންދޫވެސް އަތޮޅު ފައިނަލަށް

ކިނބިދުއާއި ތިމަރަފުށި ތ. އަތޮޅު ފައިނަލަށް، ކާށިދޫ އަތޮޅު ސެމީއަށް

ށ. ފޯކައިދުއާއި ހއ. އުތީމު އަދި ހދ. ނައިވާދުއަށް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން

މަޑުއްވަރީއާއި މުލި އަތޮޅު ސެމީއަށް، މަތިވެރިއަށް ފައިނަލް ޔަގީންވެ ބޮޑުފޮޅުދުއާއި ރަސްދޫ އުންމީދުގައި

އދ. އަތޮޅުގެ ފައިނަލުގައި މަހިބަދޫއާއި މާމިގިލީގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް، މާފުށި އެއްވަނައިގައި އަތޮޅު ސެމީއަށް

4 ...