ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް

ގަމާއި ވާދޫގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު، ކަނޑިތީމު ޒޯން ސެމީއަށް

ފޯރިގަދަ އަތޮޅު ބުރު: ތިމަރަފުއްޓާއި ގާފަރަށްވެސް އަތޮޅު ތަށި ގެއްލުނު، ފެނުނީ ތައްޔާރީތަކާއި ފެންވަރު!

1

ދިއްގަރާއި ފޭދޫގެ އިތުރުން އޭދަފުއްޓާއި ކުޑަހުވަދުއަށްވެސް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން

ވަރުގަދަ ގާފަރު ބަލިކޮށް، ކ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިއްފުއްޓަށް

ރ. އަތޮޅުގެ ފޯރިގަދަ ފައިނަލް ކާމިޔާބުކުރީ އިނގުރައިދޫ، ފ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ މަގޫދޫ

ޅ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ ކުރެންދޫ، ގދ. އަތޮޅުގެ ތަށި ވާދޫން އުފުލާލައިފި

ވަރުގަދަ ތިމަރަފުށި ބަލިކޮށް ކިނބިދޫން އަތޮޅު ތަށި ނަގައިފި، ލ. އަތޮޅު ޗެމްޕިއަނަކީ ގަން

އދ. ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާމިގިއްޔަށް، އއ. ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޮޑުފޮޅުދުއަށް

ކ. އަތޮޅު ފައިނަލަށް ގާފަރާއި ދިއްފުށި، މ. އަތޮޅު ފައިނަލަށް ނާލާފުއްޓާއި ދިއްގަރު

ގއ. މާމެންދޫން އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކޮށްފި، ދ. އަތޮޅު ފައިނަލަށް މާއެނބޫދުއާއި ކުޑަހުވަދޫ

ވަން ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސެލް ޗެލެންޖްގެ ރޭގެ ފޯރިގަދަ މެޗުތައް

ފ. އަތޮޅު ފައިނަލަށް މަގޫދުއާއި ނިލަންދޫ، ބޮޑުފޮޅުދޫ، އޭދަފުށި އަދި ފެހެންދޫވެސް އަތޮޅު ފައިނަލަށް

4 ...