ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް

ވަންފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ އަތޮޅު ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތައް

ތ. އޮމަދޫ އާއި މާމިގިލި އަތޮޅު ސެމީއަށް، ވޭމަންޑު އާއި ފެންފުއްޓަށް ވެސް އުންމީދު

ލ. ގަމާއި ހޯޑެއްދޫއަށް ދެވަނަ މޮޅު، އިސްދޫވެސް ފެށީ މޮޅަކުން

ވަން ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން

ނައިވާދު އާއި ނޭކުރެންދޫ އަދި ނެއްލައިދޫން ހދ. އަތޮޅު ސެމީ ޔަގީން ކޮށްފި

ކުއާޓާ މެޗުތަކުން މޮޅުވެ، ވަށަފަރާއި އުތީމު، މުރައިދޫ އަދި ފިއްލަދޫ އަތޮޅު ސެމީއަށް

ވަން ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ މެޗުތައް

ދެއްވަދޫ އާއި ކަނޑުހުޅުދޫ އަތޮޅު ސެމީއަށް، އިނގުރައިދޫ އާއި މަހިބަދުއަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ކަނޑިތީމުން އަތޮޅު ސެމީ ޔަގީންކޮށްފި، މަތިވެރިއާއި ބޮޑުފޮޅުދޫ އެއްވަރު

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުން ހާއްސަ މެސެޖެއް: ތުރުކީއާއި ސީރިއާގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ދިވެހީން ތިބިކަން!

ހއ. އަތޮޅުގެ ކުއާޓާ ޓީމުތައް ޔަގީންވެއްޖެ، ޗެމްޕިއަން ތިމަރަފުއްޓަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ގާފަރާއި ދިއްފުށި އަތޮޅު ސެމީއަށް، ކޮޅުފުއްޓާއި ނާލާފުށި ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

6 ...