ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން މިރޭގެ ޒޯން ފައިނަލް މެޗުތައް މާދަމާ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި

މާފަންނާއި ގދ. ވާދޫ އަދި ހދ. ނައިވާދުއަށް ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން

އިނގުރައިދޫ އާއި ދަނޑިމަގަށް ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން، ދިއްގަރާއި ބޮޑުފޮޅުދޫވެސް ޒޯން ފައިނަލަށް

ވިލިމާލެ އާއި މާފަންނު ޒޯން އަށެއްގެ ފައިނަލަށް، ޒޯން ހައެއްގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނީ ވާދޫ އާއި ގަން

ޒޯން އެކެއްގެ ފައިނަލަށް ހދ. ނައިވާދޫ އާއި ށ. ކަނޑިތީމު

ތިމަރަފުއްޓާއި ކުޑަހުވަދޫގެ އިތުރުން މާމިގިއްޔާއި ގާފަރުވެސް ޒޯން ފައިނަލް ޔަގީންކޮށްފި

މޮޅަކާއެކު ގަމާއި ވާދޫ ކުރިއަށް، ނައިވާދޫ އާއި ފޯކައިދޫ ޒޯން ސެމީ ޔަގީންކޮށްފި

ތިމަރަފުއްޓާއި ގާފަރު، ކުޑަހުވަދޫއާއި ދަޑިމަގު އަދި އިނގުރައިދޫވެސް ޒޯން ފެށީ މޮޅަކުން

ގަމާއި ވާދޫގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު، ކަނޑިތީމު ޒޯން ސެމީއަށް

ފޯރިގަދަ އަތޮޅު ބުރު: ތިމަރަފުއްޓާއި ގާފަރަށްވެސް އަތޮޅު ތަށި ގެއްލުނު، ފެނުނީ ތައްޔާރީތަކާއި ފެންވަރު!

1

ދިއްގަރާއި ފޭދޫގެ އިތުރުން އޭދަފުއްޓާއި ކުޑަހުވަދުއަށްވެސް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން

ވަރުގަދަ ގާފަރު ބަލިކޮށް، ކ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިއްފުއްޓަށް

3 ...