ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް

ނައިވާދުއާއި އިނގުރައިދޫގައިވެސް ސަޕޯޓަރުންގެ ރޫހު، ތައްޓަށް ކުރާ ދަތުރުގައި މިރޭ ބޮޑު ކުރިމަތިލުމަކަށް!

ކުޑަހުވަދޫ ރަށުގެ އުންމީދީ ތަށީގެ މިސްރާބުގައި، އޭދަފުށި ގަދަ 16 އިން ލިބުނު ހިތްވަރާއެކު!

ތިމަރަފުށިން ތިބީ ތަށި މިލްކު ކުރަން، މިރޭގެ ކުރިމަތިލުން ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް ގަމާ

މާފަންނުން ބޭނުންވަނީ ދެވަނަ ތަށި، މިރޭ ނުކުންނާނީ ޗެލެންޖްތައް ކަޑައްތުކޮށް ފޯމުގައި އޮތް ވާދޫއާ ދެކޮޅަށް

ނައިވާދޫ، އިނގުރައިދޫ އަދި ގަންވެސް ކުއާޓާއަށް، ގާފަރު ކަޓުވާލައި ތިމަރަފުށިވެސް ކުއާޓާއަށް

ވާދޫއާއި އޭދަފުށީގެ އިތުރުން މާފަންނާއި ކުޑަހުވަދޫވެސް ކުއާޓާ ޔަގީން ކޮށްފި

އައިހަމްގެ ނަޒަރުގައި އިނގުރައިދޫގެ ތަފާތަކީ "ޓީމު ރޫހު"، މިދިޔަ އަހަރު ހެދުނު ގޯސްތައް އެއީ ފިލާވަޅެއް

ޝާއްޕެ: ނައިވާދޫ ފުޓްސަލްގެ ރަސްކަމަށް ގެންދިއުމަށް ކެރިއަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޗެލެންޖްގައި

ދަޑިމަގަކީ މުޅި ފުވައްމުލައް: ކެޕްޓްން ސާދުގެ ހިތްވަރަކީ ވެސް އެއީ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް: ގަދަ 16 އަށް ނަޒަރެއް، ޝައުގުވެރި މަރުގެ މެޗުތައް މިރޭ!

"ދިއްގަރަކީ ސަޕޯޓަރުންގެ ޓީމެއް، ހުރިހާ ޝުކުރެއް ސަޕޯޓަރުންނަށް، އިންޗިއެއްވެސް ފަހަތަށް ޖެހުމެއް ނެތް"

ގާފަރު، ދިއްގަރު އަދި ކުޑަހުވަދޫން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

2 ...