ގްރޫޕު މާރާމާރީ

އުދައްޔުގެ މަރު: ކުޑަކުއްޖާ 25 އަހަރަށް ޖަލަށް، މަރުގެ ދިޔައަށް އެއް މިލިއަން

ގެސްޓްހައުސެއްގެ ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

ބިރުވެރިކަމުގެ އިންތިހާއަށް، އޮންލައިން ގޭމުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދީން ރެކްރޫޓުކޮށް ތަމްރީނުދީ މީހުން މެރުމުގައި ބައިވެރިކުރުވަނީ!

މާލޭގައި ދެ މާރާމާރީއެއް، އެކަކަށް ހަލަމާދިނީ ގޭތެރެއަށް ވަދެ!

މީޑިއާނެޓް އޮފީހަށް ވަދެ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލާގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މީހާ އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

މި ސަރުކާރުން ގޭންގުތައް ކުރިމަތީ ކުޑަކަކޫ ނުޖަހާނެ: އިމްރާން

ހިތަދޫގައި ފުލުހުންނަށް އިންޒާރުދިން މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ވަދެ ފުލުހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި އިތުރު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

ގޭންގަކުން ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިން ސަބަބު ރައީސް ވިދާޅުވެދެއްވައިފި

2
4