ގްރޫޕު މާރާމާރީ

ފައިހް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވުމުން އޭނާ ފޮރުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

މާރާމާރީގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދަމުންދިޔަ ފައިހު އަމިއްލައަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ

މާރާމަރީގެ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުވާ މީހަކު ފޮރުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

މާރާމާރީއެއްގެ މައްސަލައިގައި ހޯދަމުންދިޔަ މީހަކު ފޮރުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނަސްގެ މަރު: ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެ ބަންދަަށް ލުޔެއް ނުދިން، ހުލާސާ ބަޔާން އަންނަ މަހު

ސިލްސިލާ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން އިތުރު މާރާމާރީތައް ހިންގުމަށް ދަނީ ރާވަމުން: ފުލުހުން

ޖޫސް ޓައިމް މައްސަލަ: އެޕާޓުމަންޓް ބަލައި ފާސްކޮށް ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރީ އެހެން މައްސަލައެއްގައި

ބިދޭސީންތަކެއްގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ކެފޭއަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ: ޑުރަގާއި ހަތިޔާރާއެކު 7 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ޓޭޒާ ގަން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

1

ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު ހައްޔަރުކުރި 8 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ރަށުތެރޭގައި ހެލްމެޓް އަޅައިގެން އުޅޭ މީހުން ހުއްޓުވައި ފާސްކުރަނީ

2