ގްރޫޕު މާރާމާރީ

ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާރާމާރީތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ގެއްލުންދިނުން ގުޅިފައިވަނީ ހަތަރު ގޭންގަކާ: ސީޕީ ހަމީދު

ޒަޔާންގެ މަރު: ހަތް މީހެއްގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް މާރާމީއެއް، އަނިޔާވި މީހާއަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނީ

މާލޭގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ރައީސް ޔާމީން ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ގޭންގުތަކަށް ފަންޑުކުރި: މަރު ކޮމިޝަން

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގި މީހަކު ހޯދަން ވަނަވަރު އާއްމުކޮށްފި

ގޭންގުތައް މައިތިރިކުރަން ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާއާއި ޓޭޒާ ގަންއާއެކު އިތުރު ފުލުހުން ނެރޭނަން: ހަމީދު

2

ނަދީމް މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބުނު އެންމެން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ނަދީމްގެ މަރު: މަފާޒުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއްނުވި

ވަޅި ހިފައިގެން ހުރެ، އުދައްޔުގެ ދޮންބައްޕަ މަރާލާނެ ކަމަށް ދައުވާލިބޭ ޝަރަފު ބުނި: ހެކިވެރިޔާ

މާއުނގޫދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ދެ މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީފި، އެކެއްގެ ގޮހޮރު އޮތީ ނުކުމެފައި

3