ގްރޫޕު މާރާމާރީ

ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގޭންގުތަކުގެ ނުފޫޒު ގަދަ، ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި 32 ގޭންގެއް ހަރަކާތްތެރިވޭ: ޕޮލިސް

ހަރުކަށި ފިކުރާއި ގޭންގު ކުށްތަކާއި ޑުރަގަކީ އިޖުތިމާއީ އުފާފާގަތި ކަމަށް އެޅިފައިވާ އެންމެ ކަޅު ހިޔަނި: ރައީސް

ފުލުހުންނަށް ހަމަލާ ދިނީ ފަތިބުރިއާއި ގަލުން، ހައްޔަރުކުރި ދެ ޒުވާނުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިނީ ގޭންގަކުން، އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ހަމީދު

ހިންމަފުށީ ހަމަނުޖެހުން: ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް ދިހަ ދުވަސް

މާލޭގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގެ މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މީޑިއާނެޓްގެ އޮފީހަށް ބަޔަކު ވަދެ މާރާމާރީ ހިންގައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ކުޑައީދު މާރާމާރީ: ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް ދައުވާ އިއްވައިފި

އައްޑޫގައި ޒުވާނަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

5