ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް އާންމު ހާލަތަށް ގެނައުމާއެކު، ވެމްކޯގެ ހިދުމަތްތައް އާންމު އުސޫލުން ދެނީ

ތިން މަސް ފަހުން ފުވައްމުލަކު އާންމު ހާލަތަށް

ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނެސްފި

މޮނިޓަރިންގައި އޮންނަތާ ތިން މަސް: ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުން ނިންމީ ދަރިވަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ކިޔަވައިިދިނުމަށް

ވަގުތީ ހައްލެއް ގެނެސް ފުވައްމުލަކަށް ކަރަންޓް ދީފި

ފުވައްމުލަކުން ފެނާއި ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ، މައްސަލަ ހައްލަ ކުރަން 12 ވަރަކަށް ގަޑައިރު ނަގާނެ

ފާއިތުވި ދެ މަހު ސިޒޭރިއަން ހެދި ތިން މީހަކު އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ފޮނުވާލި: ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް

ސިޒޭރިއަން ހެދި މީހެއްގެ ބަނޑުގައި ސާޖިކަލް ސްޕޮންޖުގަނޑެއް އޮތް މައްސަލަ މިނިސްޓްރީން ބަލަނީ

ފުވައްމުލަކު އެތެރޭގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ދޮން ދަރިއާ ބެހުނު ދޮންބައްޕަ 32 އަހަރަށް ޖަލަށް

1

މޭ މަހު ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުން ލިބުނު 384 ގެޔަކަށް 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު ތަކާއެކު، 8 ރަށެއްގައި ހަވީރު 4:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށް ކާފިއު

1
... 9 ...