ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ސ. މީދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓާއި ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އައްޑޫ، ފުވައްމުލައް އަދި ހުވަދޫގައި ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތްކުރި 200 ފްލެޓުގެ ތެރެއިން ބާކީހުރި 47 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގައި ސާމާނުތައް އިންސްޓޯލްކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭއަށް އިސްލާމީ ނޫރު ފޯރުން 1

3

ފުވައްމުލަކު މަގުތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޕީވީސީ ހޮޅިތަކުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓްގެ ކްލިއަރެންސްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލާއެކު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޝަން ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އިން ފަށައިފި

5

ފުވައްމުލަކުގައި މަރުވި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން ވަޅުލާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ވަޅުލައިފި

1

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާކޮށް، ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ރިންގު ރޯޑު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

... 9