Close

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ދެމިއޮތީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވިސްނުންފުޅުގެ ސަބަބުން، ދެވަނަ ދައުރެއް ހައްގު: ސިޔާމް

ފުވައްމުލަކުގައި ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ގާ އުކައި ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގައިފި

ފުވައްމުލަކަށް ރައީސްގެ ބޮޑެތި ވައުދުތަކެއް، އެއާޕޯޓާއި ބަނދަރު ބޮޑުކޮށްދޭނަން!

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލާއި ދޫޑިގަން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ރައީސް ފުވައްމުލަކަށް، މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުތް މީހުންނާއެކު އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދު އޮތީ ފުރިފައި!

ކުރިއަށްއޮތް ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސްގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވަނީ، ރަނިންމޭޓެއް އަދި ނުނިންމަވާ!

1

ރައީސަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ފުވައްމުލަކު ފައްކާވެފައި!

1

ފުވައްމުލަކަށް ޑައިވްކުރަން ފީ ނަގާތީ ޑައިވަރުން ކައުންސިލުގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ

ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އެރި ބާޖުގެ މައްސަލަ ނުބެލި އުޅެނިކޮށް ފުރައިފި، މައްސަލަ ފުލުހަށް!

ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި މާރާމާރީގެ މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި މީހާއަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނީ

ހިލަ ބަރުކޮށްގެން ދިޔަ ބާޖެއް ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އަރައިފި

« 1 ...