ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ނައިބު ރައީސް އައްޑޫ ސިޓީއަށާއި، ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި

ސުވާދީބަކީ ކޮބާ؟

ފުވައްމުލަކާއި ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓާއި ކަނޑޫދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަނީ

1

"ކޮންމެ ރަށެއްގެ ބޭރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަނދަރަކާއި އެއާޕޯޓެއް ހަދަން ވިސްނައިފި ނަމަ ޖެހޭނީ ދެމީދާފެހި ބުޅަލުގެހާލު"

1

ފުވައްމުލަކުގައި އޮށްވަޅުގޮނޑިއެއްހެން އޮތް މަގުތައް އޮމާންވަނީ، ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމެޖެހުން

1

ފުވައްމުލަކު ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ސ. މީދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓާއި ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އައްޑޫ، ފުވައްމުލައް އަދި ހުވަދޫގައި ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތްކުރި 200 ފްލެޓުގެ ތެރެއިން ބާކީހުރި 47 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގައި ސާމާނުތައް އިންސްޓޯލްކޮށްފި

... 11