ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި މައްސަލަ ހެލްތުންވެސް ބަލަނީ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ފުވައްމުލަކު ތާރީހުގެ އެންމެ ހިތާމަވެރި ދަތުރު، "ބުއްރޫހި" ދޯނީގެ އެންމެ ފަހު ދަތުރު

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ފުލައިޓު ހައިޖެކް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

1

އާންމު ހާލަތަށް ގެނައިތާ ދެ ހަފުތާފަހުން ފުވައްމުލަށް އަނެއްކާވެސް މޮނިޓަރިން އަށް

ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އަނިޔާވި އެކަކު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ

ފުވައްމުލައް އާންމު ހާލަތަށް ގެނައުމާއެކު، ވެމްކޯގެ ހިދުމަތްތައް އާންމު އުސޫލުން ދެނީ

ތިން މަސް ފަހުން ފުވައްމުލަކު އާންމު ހާލަތަށް

ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނެސްފި

މޮނިޓަރިންގައި އޮންނަތާ ތިން މަސް: ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުން ނިންމީ ދަރިވަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ކިޔަވައިިދިނުމަށް

ވަގުތީ ހައްލެއް ގެނެސް ފުވައްމުލަކަށް ކަރަންޓް ދީފި

... 7 ...