ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލަކު ކްލަސްޓާ: ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 14 އަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ކިޔަވައި ދިނުން ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ކާފިއު ހިންގަން ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ނުވަޔަކަށް

ފުވައްމުލަކުން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު ފަހަކަށް، ގުޅެނީ ދުބާއީ އިން އައި މީހަކާ

ފުވައްމުލަކުގެ ޕޯސްޓް އޮފީހާއި ފިހާރައަކުން ހިދުމަތް ހޯދި މީހުން އަންގަން އެދެފި

ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތައް ބަންދުކޮށް، ފުވައްމުލަކުގައި ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ރެންޑަމް ދެ ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވެ، ފުވައްމުލަކުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތް ކަމުގެ ބިރު

1

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި ފިޔަވަތިން 11 ކުއްޖަކު ފުވައްމުލަކު އަމާން ވެއްޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ފުލުހަކު އަސްލުވެސް މީހެއްގެ އަނތްބެއް ކައިރިޔަށް ވަންތަ؟ ނުވަތަ ފްރޭމް ކުރީތަ؟

10

ފުވައްމުލަކު ނެރުތަކާ ގުޅިފައިވާ ބިރުވެރި ތާރީހު، ރައްޔިތުންގެ އެދުމަކީ ނެރުތައް ބަންދުކުރުން!

1
... 7