Close

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ރައްޔިތުން ދިން ހިޔާލުތަކާއެކު އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކު ތަރައްގީ ކުރާނަން: ރައީސް

ފޯރިގަދަ ސެމީގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މާލެގަން ބަލިކޮށް، ގާފަރު ފައިނަލަށް

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާއެކު މާހެފުމަކަށް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: ސަޕޯޓަރުން ތައްޔާރު! ގާފަރާއި މާލެގަން، ތިމަރަފުށްޓާއި ކުޑަހުވަދޫ، ސެމީގެ ހަނގުރާމަ މިރޭ

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި

މައްޓުގެ ތަފާތުން ގާފަރު ސެމީއަށް، ހުޅުމާލެ ކަޓުވާލައި މާލެގަން ވެސް ސެމީއަށް

ފުވައްމުލަކާބެހޭ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނީ، ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން: ރައީސް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އާ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށަނީ، ހާއްސަކުރަނީ ކުޑަކުދީންނާއި އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް

ފުވައްމުލަކުން ރައީސަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް ސޯލިހުގެ އައްޑޫ ދަތުރުފުޅުގައި ޕޮލިސް އެކެޑަމީ ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު ކަދުރު ރުކެއްގައި ކަދުރުއަޅައި ބަރުވެފައި، އޮށެއް ނެތް، ކަދުރު ރަހައާއި ފޮނިމިން ރަނގަޅު

... 7 ...