ޚަބަރު

ޝުހާދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފީ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

މުހައްމަދު އިޝާން

ޏ. ފުވައްމުލައް ދޫނޑިގަމް/ އާސްމާންގޭ އަބްދުﷲ ޝުހާދަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމާލާދީ މަރާލި މައްސަލާގައި އެރަށު ކަރަންކާއާގޭ/ ހަސަން ފަރީދު މަރަން ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ޖެނުއަރީ 27، 2010ގެ ރޭ 9:30 އެހައިކަންހާ އިރު، ފަރީދު އިތުރު ބަޔަކާއެކު ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ބޮޑުފަންނު މަގާއި ބަހާރުމަގާ ގުޅޭ ހަތަރު އަނގޮޅިއަށް ގޮސް އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅުގޭގެ ފާރުބުރި މަތީގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ޝުހާދުގެ މެއާދިމާލު ކަނާތު އަރިކައްޓަށް ފަރީދު ވަޅިން އެއްފަހަރު ހަމަލާދީފައިވާ ކަން ދައުލަތުން މީގެ ކުރިން ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި އިއްވި ދައުވާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ހުކުމް ކުރީ ފަރީދުގެ މައްޗަށް ގަސްދުގައި މިހާކު މަރާލިކަމުގެ ކުށް ސާބިތު ވާ ކަމަށެވެ. އެ ހުކުމަށް ހައިކޯޓުންވެސް ވަނީ ތާއިދުކޮށްފައެވެ.

ހައިކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ހެކީންގެ ބަޔާންތަކަށް ބަލައި އިރު، ޝުހާދުގެ ގަޔަށް ފަރީދު ވަޅި ހެރި މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށް ހަތް މީހަކު ހެކިބަސްދެމުން ބުނެފައިވާކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. ދައުލަތުން ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝުހާދުގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓާއި އޭނާގެ މަރު ސާބިތުކުރި ލިޔުމާ މެދު ފަރީދު ސުވާލު އުފައްދާފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. ހާދިސާ ހިނގި ތަނަށް ފަރީދު ދިޔަ ގޮތާއި ވަޅި ހެރީ ކޮން އަތަކުންކަން ބައެއް ހެކީންނަށް ބުނެދެވިފައި ނެތް ނަމަވެސް ތަހުގީގަށް ދިން ބަޔާނުގައި ތަފުސީލުކޮށް ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ކިޔައިދީފައި ވާނެ ކަމަށް އެމީހުން ބުނެފައި ވުމަކީ، ޝުހާދު ގަޔަށް ފަރީދު ވަޅި ހެރިތަން ދުށް ކަމަށް އެމީހުން ބުނާ ބުނުން ނަފީ ކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ހައިކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ފަރީދު ބުނެފައި ވަނީ، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސްދީފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި މާރާމާރީގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހަކާއި މަރުވި ޝުހާދުގެ ތިމާގެ މީހަކުވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދެ މީހުންގެ ހެކިބަހުގައި އަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ފަރީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް ހައިކޯޓުގެ ހުކުމްގައި ވަނީ އޭނާއަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވީ ހަމައެކަނި އެ ދެ މީހުންގެ ހެކިބަހަށް ރިއާޔަތް ކޮށްގެން ނޫން ކަމަށާއި ޖުމުލަ ހަތް މީހަކު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސްދީފައިވާ އިރު، އެ ހެކިބަހާ ގުޅޭ ގަރީނާތައްވެސް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ކުރިމިނަލް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުންވެސް ހުކުމްކުރީ ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލިކަމުގެ ކުށް ފަރީދުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ، އޭނާ މެރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަރީދުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގެ ހުކުމް ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ.

އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަމުން ފަރީދު ބުނެފައިވަނީ ޝުހާދަށް ހަމަލާދިނީ އޭނާ ކަމަށް ބުނާ މީހުންނަކީ އަންހެން ކުއްޖަކާ ހެދި އޭނާގެ ކޮއްކޮއާ ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގި ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންނަކީ މަރުވި ޝުހާދުގެ އެކުވެރިންތަކެއް ކަމަށާއި އެމީހުން ކޮއްކޮގެ މޫނަށް ކުޅުޖެހި ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޭ ކައިރީ ކުދިންނާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޝުހާދަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ކަމަށާއި ހައްޔަރުކުރީވެސް ގޭގައި ހުއްޓާ ކަމަށް ފަރީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަދު އޮތީ ފަރީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަންތަކަށް ދައުލަތުން ޖަވާބު ދިނުމެވެ. ޝަރީއަތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދައުލަތުން ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ތުހުމަތު ފަރީދުގެ މައްޗަށް ތަހުގީގުގައި ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏަސް، އެ ތުހުމަތު އޭނާއަށް އަންގާފައި އޮތްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. ދައުލަތުން ވިދާޅުވީ، މަރުވި ޝުހާދަށް ހަމަލާދިނީ ފަރީދުކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގޭ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުން ވިދާޅުވީ ޝުހާދު މަރުވި މާރާމާރީގައި ފަރީދާއި އިތުރު ބަޔަކު ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ. އެމީހުންގެ ތެރެއިން ޝުހާދުގެ ގަޔަށް ވަޅި ޖެހީ ހަމައެކަނި ފަރީދު ކަމަށެވެ.

ދެފަރާތުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ވަނީ ދައުލަތާއި ފަރީދަށް ވެސް ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. ދެން އޮންނަނީ މި މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުމެވެ.

މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ތިއްބަވަނީ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާނު (ރިޔާސަތު) ފަނޑިޔާރު ހުސުނުއް ސުއޫދު، ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު އަދި ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދެވެ.